2014 IX 1162 2015 IX 2013 IX 2013

  • Slides: 21
Download presentation

ТОМ МАЛЫН ЗҮЙ БУС ХОРОГДОЛ Хорогдсон том мал Ñóìûí íýð Хорогдсон хээлтэгч 2014. IX

ТОМ МАЛЫН ЗҮЙ БУС ХОРОГДОЛ Хорогдсон том мал Ñóìûí íýð Хорогдсон хээлтэгч 2014. IX 1162 2015. IX 2013. IX Áàÿíõîíãîð 2013. IX 3266 926 2014. IX 309 2015. IX 608 1789 Áààöàãààí 2315 703 889 211 13 185 Áàÿíáóëàã 184 169 540 86 47 315 Áàÿíãîâü 267 1412 1741 202 225 348 Áàÿíëèã 133 955 937 52 122 101 Áàÿí-Îâîî 4284 2740 6731 299 775 518 Áàÿí-ªíäºð 633 443 273 72 0 39 Áàÿíöàãààí 6 29 79 1 7 79 Áîãä 301 701 1418 0 10 103 Áºìáºãºð 322 767 433 43 265 127 Áóóöàãààí 2232 19005 2310 536 3652 326 Ãàëóóò 4730 1245 833 801 224 134 Ãóðâàíáóëàã 362 397 514 121 148 208 Æàðãàëàíò 483 360 313 98 83 48 Æèíñò 4418 538 16194 717 11 2105 Çàã 217 313 538 28 35 11 12200 6313 12220 398 123 2871 Õ¿ðýýìàðàë 847 1631 2610 307 632 0 Øèíýæèíñò 227 216 6 88 69 0 Ýðäýíýöîãò 15854 2883 3106 1288 859 357 53281 41982 53474 6274 7609 8483 ªëçèéò įÍ

ТӨЛИЙН ХОРОГДОЛ /2015 оны 09 сар/ Хорогдсон төл Унага Тугал 15 156 Áàÿíõîíãîð Бүгд

ТӨЛИЙН ХОРОГДОЛ /2015 оны 09 сар/ Хорогдсон төл Унага Тугал 15 156 Áàÿíõîíãîð Бүгд 2183 Áààöàãààí 2095 Áàÿíáóëàã 761 Áàÿíãîâü Áàÿíëèã 13 1 Áàÿí-Îâîî 1845 1265 7425 Áàÿí-ªíäºð 199 6 2 Áàÿíöàãààí Áîãä 0 2117 2372 33 1 51 10 Áºìáºãºð Áóóöàãààí Ãàëóóò Ãóðâàíáóëàã 13 Õ¿ðýýìàðàë Øèíýæèíñò 0 Ýðäýíýöîãò Дүн 2344 49470 87 993 Ишиг 645 1367 11 116 1952 89 108 239 325 4 56 190 18 1681 1638 1242 5678 56 135 37 299 233 1697 2138 31 234 120 23 181 79 444 662 490 1925 1574 531 239 2 56 55 26 224 835 317 294 1958 611 1194 3617 451 9025 1531 56 226 1028 10116 1034 37054 4 3 7 Хурга 3 10 2433 2651 1220 2492 3936 865 11086 2181 Æàðãàëàíò Æèíñò Çàã ªëçèéò Ботго 61 41 13 1220

Төсвийн орлого, жил бүрийн эхний 9 сарын байдлаар 6000 5620. 5 5296. 1 5000

Төсвийн орлого, жил бүрийн эхний 9 сарын байдлаар 6000 5620. 5 5296. 1 5000 4636. 2 4255. 3 4000 3000 2000 1000 0 2012. IX 2013. IX 2014. IX 2015. IX