2011 2015 2011 2012 2013 2014 2015 1

  • Slides: 54
Download presentation

Преглед пренетог од РФЗО 2011 -2015 Уговорено са РФЗО 2011 2012 2013 2014 2015

Преглед пренетог од РФЗО 2011 -2015 Уговорено са РФЗО 2011 2012 2013 2014 2015 1. 138. 569. 016 146. 305. 498 155. 078. 606 156. 694. 513 146. 234. 620 100 % 105, 58% 111, 91% 113. 08% 105. 53% 43. 874. 155 51. 473. 991 51. 521. 986 50. 069. 665 47. 095. 178 100% 117, 32% 117, 43% 114. 11% 107. 34% 182. 443. 171 197. 779. 489 206. 600. 592 206. 764. 178 193. 329. 798 100% 108. 4% 113, 24% 113. 33% 105. 96% 2. 3. Свега расходи ЗЗ по угoвореним наменама Свега остали расходи по наменама Укупно расходи за ЗЗ

Структура уговoрених намена 2011 -2015 2011 2012 2013 2014 2015 % (2012/2015) 91. 564.

Структура уговoрених намена 2011 -2015 2011 2012 2013 2014 2015 % (2012/2015) 91. 564. 737 95. 583. 193 94. 583. 810 85. 959. 037 93. 88 Превоз запослених. . 2. 583. 875 2. 975. 664 3. 103. 669 3. 135. 332 121. 35 3. Трошкови енергената 7. 487. 600 7. 849. 720 7. 844. 601 7. 447. 600 99. 47 4. Лекови и медицинска средства у ЗУ 30. 500. 089 33. 232. 181 35. 286. 765 36. 352. 511 119. 19 5. Исхрана болесника 2. 383. 730 2. 507. 564 2. 400. 956 2. 079. 530 87. 27 6. Остали материјални трошкови 10. 461. 280 11. 630. 498 12. 015. 719 9. 913. 105 94. 76 0 0 1. 376. 379 264. 162 1. 324. 187 1. 299. 785 1. 399. 371 1. 254. 498 0 0 59. 622 93. 007 146. 305. 498 155. 078. 606 156. 694. 513 146. 234. 620 1. Плате и накнаде плата. . 2. . 1. Средства за инвалиде. . 6 7. Установе ван Плана мреже 8. Завод/Инст за судску мед. А. Свега Расходи по наменама 138. 569. 016 94. 74 105. 53%

Структура осталих расхода 2011 -2015 2011 2012 2013 2014 2015 % (2011/2015) 1. Материјал

Структура осталих расхода 2011 -2015 2011 2012 2013 2014 2015 % (2011/2015) 1. Материјал за дијализу 4. 281. 612 4. 025. 391 4. 400. 148 4. 246. 228 3. 958. 379 92. 45 2. Лек. издати на рецепт 24. 786. 791 32. 421. 984 30. 778. 337 29. 274. 250 26. 299. 330 106. 11 3. Стоматолошке услуге 4. 983. 111 4. 709. 378 4. 638. 786 4. 890. 733 4. 444. 099 89. 19 4. Средства за инвалиде. . . 0 0 0 38. 810 11. 617 5. Помагала и направе 2. 990. 606 3. 366. 662 2. 754. 769 2. 849. 771 3. 152. 389 105. 41 6. Установе социјалне заштите 904. 700 930. 778 1. 067. 644 984. 415 890. 469 98. 43 7. Трошкови лечења у иностранству 710. 546 808. 559 1. 175. 230 1. 175. 418 1. 256. 328 176. 82 8. Институти/заводи за јавно здравље 2. 009. 948 1. 847. 136 2. 374. 484 2. 237. 353 2. 585. 919 128. 66 9. Установе специјализоване за рехабилитацију 2. 990. 275 2. 769. 248 3. 281. 637 3. 382. 492 3. 309. 246 110. 67 10. Трансфузије крви и Инс. Торлак 216. 566 594. 854 1. 050. 950 1. 029. 005 1. 199. 019 553. 65 43. 874. 155 51. 473. 991 51. 521. 986 50. 069. 665 47. 095. 178 107. 35 Свега остали расходи

Р И Н О РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 1. ДОМ ЗДРАВЉА НЕИЗМИРЕНО %учешће

Р И Н О РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 1. ДОМ ЗДРАВЉА НЕИЗМИРЕНО %учешће у на дан укупном дугу 23. 12. 2015. дугу 23. 05. 2016. 1. 877. 705. 502. 46 22. 61 2. 078. 743. 088. 87 23. 29 2 АПОТЕКА 2. 121. 241. 744. 46 25. 55 2. 148. 672. 725. 80 23. 96 3. ЗЦ 1. 525. 939. 417. 46 18. 38 1. 553. 630. 140. 90 17. 33 4. ОПШТА БОЛНИЦА 1. 096. 481. 721. 47 13. 21 1. 102. 770. 296. 37 12. 30 5. ЗАВОД 121. 200. 427. 17 1. 44 139. 411. 310. 26 1. 55 6. КЛИНИКА 145. 593. 975. 35 1. 74 144. 200. 913. 23 1. 61 7. ИНСТИТУТ 476. 668. 853. 36 5. 74 626. 450. 016. 71 6. 99 8. КБЦ 164. 244. 722. 70 1. 98 318. 765. 311. 53 3. 57 9. КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР 482. 709. 464. 72 5. 82 590. 967. 434. 81 6. 62 10. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 11. РФЗО 291. 483. 568. 72 3. 51 223. 450. 518. 82 2. 51 1. 470. 216. 92 0. 02 113. 153. 28 0. 00 8. 927. 174. 910. 58 8. 304. 739. 614. 79 22, 85