2004 aasta eelarvekava Marju Sepp Juhataja asetitja 28

  • Slides: 15
Download presentation
2004 aasta eelarvekava Marju Sepp Juhataja asetäitja 28. august 2003

2004 aasta eelarvekava Marju Sepp Juhataja asetäitja 28. august 2003

Põhimõtted 2004 aastal haridusasutuste tegevuskulude eelarve (v. a. toitlustamiskulud) koostamise aluseks on ainult õpilaste/laste

Põhimõtted 2004 aastal haridusasutuste tegevuskulude eelarve (v. a. toitlustamiskulud) koostamise aluseks on ainult õpilaste/laste arv. Laste/õpilaste arv on saadud kaalutud keskmise arvestuse teel, võttes aluseks asutuse poolt prognoositud ja haridusametile esitatud laste/õpilaste arvud september 2003 ja september 2004. Laste/õpilaste arvud on võrreldud õpilaste registri andmetega seisuga 30. 04. 2003 ja kooskõlastatud hariduskorralduse osakonnaga. Haridusasutuste 2004 aasta lõpliku tegevuskulude eelarve aluseks olevad õpilaste/laste arvud täpsustatakse õpilasregistri andmete alusel põhikoolides ja gümnaasiumites 10. septembri 2003. a. , koolieelsetes lasteasutustes 1. oktoobri 2003. a seisuga (korrigeeritakse linnakassa eelarve majandamiskulude osa).

Põhimõtted Koolieelsete lasteasutuste laste arvud rühmades on viidud koefitsiente kasutades võrreldavale tasemele. Sõime, erirühmade

Põhimõtted Koolieelsete lasteasutuste laste arvud rühmades on viidud koefitsiente kasutades võrreldavale tasemele. Sõime, erirühmade jt laste arvud tehtud võrreldavaks tavalise aiarühma laste arvuga kasutades järgmisi koefitsiente: Sõimerühma laps 1, 4 Liitrühma laps 1, 1 Öörühma laps 1, 1 Erivajadustega laps vastavalt diagnoosile: Kehapuudega-, tasandusrühma laps 1, 7 Arendusrühma laps 2, 9 Meelepuudega rühma laps 2, 0 Liitpuudega rühma laps 5, 0

Põhimõtted Hälviklaste koolides ning tavakoolides õppivate õpilaste/hälviklaste arvude viimiseks võrreldavale tasemele tavakooli õpilaste arvuga

Põhimõtted Hälviklaste koolides ning tavakoolides õppivate õpilaste/hälviklaste arvude viimiseks võrreldavale tasemele tavakooli õpilaste arvuga on neid korrutatud hälbest tulenevate klassitäituvuse koefitsientidega: Keha-, kõne- ja meelepuudega õpilane 3, 0 Liitpuudega laps 6, 0 Kasvatusraskustega õpilane, tasandusklassi õpilane 2, 25 Põhikoolide ja gümnaasiumites õhtuosakondades ja lasteaed- algkoolide õpilaste arvud on viidud võrreldavaks järgmiste koefitsientidega: Päevakoolide õhtuosakonna ja õhtukooli õpilane 0, 625 Lasteaed-Algkooli õpilane 1, 5

Põhimõtted Arvestuslik kulu ühe lapse/õpilase kohta 2004. aasta eelarve projekti piirsummas on: koolieelse lasteasutuse

Põhimõtted Arvestuslik kulu ühe lapse/õpilase kohta 2004. aasta eelarve projekti piirsummas on: koolieelse lasteasutuse laps 19 700 krooni põhikooli ja gümnaasiumi õpilane 4 000 krooni täiskasvanute gümnaasiumi õpilane 2 500 krooni huvialakooli õpilane 3 190 krooni muusikakooli (pilliõpe) õpilane 16 500 krooni kunstikooli õpilane 9 100 krooni Huvikoolide koori-, tantsu ja teatriosakondades olevate õpilaste arvestuslik kulu on arvestatud koefitsiendiga 0, 58 muusikakooli maksumusest

Hariduskulude 2004 aasta eelarvekava Tallinna Haridusameti 2004. aasta tegevuskulude piirsumma s. h. Koolieelsed lasteasutused

Hariduskulude 2004 aasta eelarvekava Tallinna Haridusameti 2004. aasta tegevuskulude piirsumma s. h. Koolieelsed lasteasutused Põhikoolid ja gümnaasiumid, täiskasvanute gümnaasiumid, hälviklaste koolid ja Vanalinna Hariduskolleegium Tallinna Noorte Spordikeskus, muusika- ja kunstikoolid, huvialakoolid ja Tallinna Huvikeskus „Kullo“ Tallinna Kopli Ametikool Tallinna Õpetajate Maja Haridusinvesteeringud tuh. krooni 852 236 404 831 309 442 61 978 4 000 3 720 154 000

Hariduskulude 2004 a. eelarvekava

Hariduskulude 2004 a. eelarvekava

Õpilaste/laste arvud 2003 ja 2004

Õpilaste/laste arvud 2003 ja 2004

Koolide ja lasteaedade 2003 ja 2004 aasta eelarved

Koolide ja lasteaedade 2003 ja 2004 aasta eelarved

Investeeringud Investeeringute kava koostamisel lähtutakse: • • • Haridusameti haldusosakonna poolt koostatud investeeringute kavast

Investeeringud Investeeringute kava koostamisel lähtutakse: • • • Haridusameti haldusosakonna poolt koostatud investeeringute kavast Linnaosade valitsuste poolt esitatud haridusasutuste investeeringute taotlustest Haridusasutuste poolt esitatud investeeringute taotlustest

Investeeringud Jaotamise põhimõtted: • • suurema osa koolihoonete kompleksne renoveerimine - igas linnaosas oleks

Investeeringud Jaotamise põhimõtted: • • suurema osa koolihoonete kompleksne renoveerimine - igas linnaosas oleks vähemalt üks kordatehtud koolimaja, lasteaed võimalike avariide ennetamine ja hoonete säilimise tagamine - osaliste remontide teostamine

Eelarve komisjon Piret Lind – Tallinna Lasteaed Päikesejänku juhataja Pille Siimpoeg – Tallinna Lasteaed

Eelarve komisjon Piret Lind – Tallinna Lasteaed Päikesejänku juhataja Pille Siimpoeg – Tallinna Lasteaed Vesiroos juhataja Andres Pajula - Haridusameti juhataja Marju Sepp – Haridusameti juhataja asetäitja Kristiina Männik – Haridusameti Eelarveosakonna juhataja Andres Vakra – Koolivälise töö osakonna juhataja Marika Kallas – Hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist

Eelarve komisjon Otsused: Läbivaatamisele kuulusid ainult tegevuskulude lisataotlused. • Esitatud lisataotlused eelarvetele jäid rahuldamata.

Eelarve komisjon Otsused: Läbivaatamisele kuulusid ainult tegevuskulude lisataotlused. • Esitatud lisataotlused eelarvetele jäid rahuldamata. • Katmaks lasteasutuse kohtade vajadust lähtuvalt Koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 on Tallinna Linnal vaja täiendavalt 1600 lasteaiakohta. Arvestades asjaolu, et kõik sõimeealised lapsed ei soovi veel kohta kasutada vajame seaduse täitmise kindlustamiseks linnalt täiendavaid eraldisi minimaalselt 25 milj krooni ulatuses.

Meeldetuletused Eelarve 1. 2003 aasta III lisaeelarve taotlused tuleb esitada septembri I poolel (vormid

Meeldetuletused Eelarve 1. 2003 aasta III lisaeelarve taotlused tuleb esitada septembri I poolel (vormid on saadaval HA koduleheküljel http: //www. haridus. ee); 2. Vajadusel saab teha ettepanekuid üürihindade muutmiseks.

Meeldetuletused Õpilaste/laste andmekogu • 5. septembriks peavad olema andmekogusse sisestatud uued andmed laste kohta

Meeldetuletused Õpilaste/laste andmekogu • 5. septembriks peavad olema andmekogusse sisestatud uued andmed laste kohta