1 UTSATT SKATT BEGREPER Standard om resultatskatt Skattekostnad

  • Slides: 11
Download presentation
1 UTSATT SKATT BEGREPER • Standard om “resultatskatt” • Skattekostnad • Skatteøkende midlertidige forskjeller

1 UTSATT SKATT BEGREPER • Standard om “resultatskatt” • Skattekostnad • Skatteøkende midlertidige forskjeller • Skattereduserende midlertidige forskjeller • Permanente resultatforskjeller • Midlertidige resultatforskjeller • Betalbar skatt • Utsatt skatt i resultatregnskapet • Utsatt skattefordel HRS

2 ET EKSEMPEL SALG AV BYGNING Salgssum 50 mill Bokført 30 mill (også S-verdi)

2 ET EKSEMPEL SALG AV BYGNING Salgssum 50 mill Bokført 30 mill (også S-verdi) Gevinst 20 mill Gevinsten føres inn på skattemessig gevinstkonto (20 % inntektsføres i salgsåret) Betalbar skatt (20*0. 28) = Økning utsatt skatt (20*0. 8* 0. 28) Årets skattekostnad Kontroll: 20 mill *0. 28 = 1. 12 mill 4. 48 mill 5. 60 mill HRS

3 SALG BYGNING SV RV DIFF 500 400 -100 SALGSSUM 500 Resregnskap i salgsåret

3 SALG BYGNING SV RV DIFF 500 400 -100 SALGSSUM 500 Resregnskap i salgsåret BETALBAR SKATT (500 -500 ) 0 ENDR UTS. SKATT 100* 28% 28 SKATTEKOSTNAD 28 NB! S-verdi er uinteressant for måling av skattekostnad! HRS

4 KURANTE VARER REGNSKAP OG SKATT R-VERDI S-VERDI RÅSTOFFER 50 50 HALVFABRIKATA 30 30

4 KURANTE VARER REGNSKAP OG SKATT R-VERDI S-VERDI RÅSTOFFER 50 50 HALVFABRIKATA 30 30 HJELPESTOFFER 10 10 PRODUKSJONSLØNN 60 ANDEL FASTE TILV. K. 5 O VERDSETTELSE 200 150 Skatteøkende forskjell (50) HRS 60 0

5 UKURANTE VARER REGNSKAP OG SKATT Skattemessig verdi (Kost) Ukurans 50 Regnskapsmessig verdi 300

5 UKURANTE VARER REGNSKAP OG SKATT Skattemessig verdi (Kost) Ukurans 50 Regnskapsmessig verdi 300 250 Skattereduserende forskjell 50 (Fremtidig skattefradrag) HRS

6 GOD REGNSKAPSSKIKK SKTL § 14 -4 EKSEMPLER PÅ AVSETNINGER 1. GARANTI/SERVICEFORPLIKTELSER 2. BETINGET

6 GOD REGNSKAPSSKIKK SKTL § 14 -4 EKSEMPLER PÅ AVSETNINGER 1. GARANTI/SERVICEFORPLIKTELSER 2. BETINGET UTFALL - Mulig erstatningskrav - Mulig tap på varekontrakter - Mulig tap på prosjekter HRS

7 TIDSPUNKT FOR INNTEKTSFØRING 1. HOVEDREGEL VARER OG TJENESTER : REGNSKAP= SKATT 2. UNNTAK

7 TIDSPUNKT FOR INNTEKTSFØRING 1. HOVEDREGEL VARER OG TJENESTER : REGNSKAP= SKATT 2. UNNTAK I: LANGSIKTIGE TILVIRKNINGSKONTRAKTER 3. UNNTAK II ? : RENTEFRITT KREDITTSALG HRS

8 BEREGNING AV UTSATT SKATT 1. Nominell skattesats på midlertidige forskjeller(normalt 28 %) 2.

8 BEREGNING AV UTSATT SKATT 1. Nominell skattesats på midlertidige forskjeller(normalt 28 %) 2. Motregning av ”skattereduserende forskjeller"(f. eks regnskapsmessig ukurans på varer) foretas. HRS

9 OPPFØRING AV SKATTEFORDEL POSITIVE INDIKATORER 1. Eksisterende kontrakter/ordrereserver 2. God "inntjeningshistorie" som ikke

9 OPPFØRING AV SKATTEFORDEL POSITIVE INDIKATORER 1. Eksisterende kontrakter/ordrereserver 2. God "inntjeningshistorie" som ikke vil endres 3. Vesentlige merverdier som kan realiseres NEGATIVE INDIKATORER 1. Svak"inntjeningshistorie" 2 Underskudd ikke nyttegjort 3 Tapsforventninger 4 Usikre negative forhold HRS

10 SKATTELOVENS § 14 -4 (2) Skattyterens årsregnskap legges til grunn for tidfesting av

10 SKATTELOVENS § 14 -4 (2) Skattyterens årsregnskap legges til grunn for tidfesting av inntekt og fradrag for så vidt regnskapet er oppgjort i overensstemmelse med de regler som følger av regnskapslovgivningen, og ikke annet er særskilt bestemt i skattelovgivningen. Bestemmelsen i § 14 -2 anses ikke som slik særskilt bestemmelse. (3) Ved fastsettelsen av inntekten skal det ikke tas hensyn til fradrag for avsetninger etter god regnskapsskikk. HRS

11 KONSERNINTERN TRANSAKSJON. BEHANDLING AV UTSATT SKATT Salgssum bygg M-D 500 Beregnet utsatt skatt

11 KONSERNINTERN TRANSAKSJON. BEHANDLING AV UTSATT SKATT Salgssum bygg M-D 500 Beregnet utsatt skatt 40 Salgssum 460 R-verdi M ved salg 300 S-verdi M ved salg 200 D overtar Ms S-verdi R-behandling i M og D av salgstransaksjonen ? HRS