1 PRSENTATION AF SDAN LIGGER LANDET tal om

  • Slides: 47
Download presentation
1 PRÆSENTATION AF SÅDAN LIGGER LANDET… - tal om landbruget 2015

1 PRÆSENTATION AF SÅDAN LIGGER LANDET… - tal om landbruget 2015

2 Publikationen er udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening og Dyrenes Beskyttelse Publikationen kan downloades fra

2 Publikationen er udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening og Dyrenes Beskyttelse Publikationen kan downloades fra www. dn. dk og www. dyrenesbeskyttelse. dk eller fås ved henvendelse til Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø

3 DANMARK ER ET LANDBRUGSLAND

3 DANMARK ER ET LANDBRUGSLAND

Landbrugsjorden udgør over 60 % af Danmarks areal - 56 % under plov •

Landbrugsjorden udgør over 60 % af Danmarks areal - 56 % under plov • Danmark er det mest intensivt dyrkede land i Europa – og i verden • Mere end 80 % af landbrugsarealet i Danmark bruges til produktion af foder til husdyr – kun på ca. 10 % laves mad til mennesker • I Sydamerika lægger dansk landbrugsproduktion beslag på et areal på størrelse med Sjælland og Falster til foderproduktion 4

Dansk landbrug producerer fødevarer til ca. 1, 5 promille af verdens befolkning Men vi

Dansk landbrug producerer fødevarer til ca. 1, 5 promille af verdens befolkning Men vi kunne brødføde mange flere, hvis vi dyrkede menneskeføde på arealerne i stedet for dyrefoder 5

6 LANDBRUGETS KONSEKVENSER FOR NATUREN

6 LANDBRUGETS KONSEKVENSER FOR NATUREN

Over halvdelen af de undersøgte arter på landbrugsarealet går fortsat tilbage • På landbrugsarealet

Over halvdelen af de undersøgte arter på landbrugsarealet går fortsat tilbage • På landbrugsarealet er 53 % af de undersøgte arter i tilbagegang, 20 % er stabile eller i fremgang, mens udviklingen er ukendt for de resterende 27 % • Landbrugsarealet typiske fuglearter er i tilbagegang 7

Landbrugsdriften og sprøjtegifte truer sommerfugle og humlebier Knap halvdelen af de danske humlebiarter er

Landbrugsdriften og sprøjtegifte truer sommerfugle og humlebier Knap halvdelen af de danske humlebiarter er på rødlisten over truede arter 8 86 % af rødlistede dagsommerfugle over truede arter påvirkes negativt af den intensive landbrugsdrift – bl. a. pga. af sprøjtegifte.

9 89 % af de lysåbne naturtyper er i ugunstig tilstand

9 89 % af de lysåbne naturtyper er i ugunstig tilstand

10 Vandløbene har fået det væsentligt bedre - men en tredjedel lever ikke op

10 Vandløbene har fået det væsentligt bedre - men en tredjedel lever ikke op til Vandmiljødirektivets krav om god økologisk tilstand

Landbrugets stigende kvælstofudledning vil betyde forurening af grundvandet Kortet tv viser hovedvandoplandene farvet efter

Landbrugets stigende kvælstofudledning vil betyde forurening af grundvandet Kortet tv viser hovedvandoplandene farvet efter den indsats, der mangler, for at kystvandene kan opnå ’god økologisk tilstand’. Med gult vises de ca. 700. 000 ha NFI områder. Kortet th. viser den procentuelle N-retention fra rodzonen til kysten. Referencer: Miljø- og Fødevareudvalget (2016), GEUS (2016), Miljøportalen (2016 a), Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (2016 a), (2016 b), (2016 c) og (2016 d) 11

12 LANDBRUGETS KONSEKVENSER FOR MILJØET

12 LANDBRUGETS KONSEKVENSER FOR MILJØET

13 Sprøjtegift solgt til landbruget i 2015 udgør 99 % af den samlede mængde

13 Sprøjtegift solgt til landbruget i 2015 udgør 99 % af den samlede mængde 12, 000 10, 000 Samlet salg af sprøjtegift i Danmark 1981 -2015 (tons aktivstof) 8, 000 6, 000 Salg af sprøjtegift til brug i landbruget 4, 000 2, 000 19 81 19 83 19 85 19 87 19 89 19 91 19 93 19 95 19 97 19 99 20 01 20 03 20 05 20 07 20 09 20 11 20 13 20 15 0 Salg af sprøjtegift til andre formål (inkl. biocider)

Forbruget af sprøjtegift i landbruget stiger igen 14 Udvikling i behandlingshyppighed beregnet på salgsdata

Forbruget af sprøjtegift i landbruget stiger igen 14 Udvikling i behandlingshyppighed beregnet på salgsdata (tv) og forbrugsdata (th) 2007 -2015 4 3. 5 3 2. 5 2 1. 5 1 0. 5 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 20142011 2012 2013 2014 2015

Behandlingshyppigheden er steget næsten uafbrudt siden 2000 4. 00 Udviklingen i behandlingshyppighed som 3

Behandlingshyppigheden er steget næsten uafbrudt siden 2000 4. 00 Udviklingen i behandlingshyppighed som 3 -års gennemsnit beregnet på salgsdata (tv) og forbrugsdata (th) 3. 50 3. 00 2. 50 2. 00 1. 50 1. 00 0. 50 2010 -2013 2011 -2014 2012 -2015 2000 -2002 2001 -2003 2002 -2004 2003 -2005 2004 -2006 2005 -2007 2006 -2008 2007 -2009 2008 -2010 2009 -2011 2010 -2012 2011 -2013 2012 -2014 2013 -2015 0. 00 15

16 Afgift virker: Belastning med sprøjtegift falder Sprøjtegift solgt til landbruget udgør 99 %

16 Afgift virker: Belastning med sprøjtegift falder Sprøjtegift solgt til landbruget udgør 99 % af den samlede miljøbelastning i 2014 Udvikling i behandlingshyppighed og pesticidbelastningsindikator beregnet på salgsdata (tv) og forbrugsdata (th) 2010 -2015 5 4 3. 5 3 2. 5 2 1. 5 PBI 1 Behandlingshyppighed 0. 5 10 20 -20 11 11 20 -20 12 12 20 -20 13 13 20 -20 14 14 -2 01 5 20 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 0

17 Sprøjtegifte i grundvand og drikkevand • I 2015 blev der fundet sprøjtegift i

17 Sprøjtegifte i grundvand og drikkevand • I 2015 blev der fundet sprøjtegift i 36 % af de undersøgte boringer i grundvandsovervågningen (GRUMO) • I 2015 blev der fundet sprøjtegift i 27 % af de undersøgte aktive drikkevandsboringer, heraf var 3, 6 % over grænseværdien

18 Sprøjtegifte i grundvand og drikkevand • Mellem 1988 og 2009 blev der lukket

18 Sprøjtegifte i grundvand og drikkevand • Mellem 1988 og 2009 blev der lukket 553 drikkevandsboringer, hvori der er fundet sprøjtegifte • Af den menneskeskabte forurening er sprøjtegift den hyppigste årsag til lukning af drikkevandsboringer i perioden 1988 -2009 • Næsten hver femte af de lukkede drikkevandsboringer i 2013 er lukket på grund af sprøjtegift

Udledning af kvælstof til vandløb og søer er størst fra lerjorder og visse lavbundsarealer

Udledning af kvælstof til vandløb og søer er størst fra lerjorder og visse lavbundsarealer 19

20 Landbruget giver overskud af kvælstof Stigende areal med majs øger kvælstofudvaskningen

20 Landbruget giver overskud af kvælstof Stigende areal med majs øger kvælstofudvaskningen

21 Luftbåren ammoniak belaster naturen • 95 % af den ammoniak, Danmark udleder, stammer

21 Luftbåren ammoniak belaster naturen • 95 % af den ammoniak, Danmark udleder, stammer fra landbruget • Ammoniak fra svin udgør 42 % af emissionen fra husdyrgødning

22 Fosforoverskuddet udgør stadig en trussel for vandmiljøet

22 Fosforoverskuddet udgør stadig en trussel for vandmiljøet

23 LANDBRUGETS KONSEKVENSER FOR KLIMAET

23 LANDBRUGETS KONSEKVENSER FOR KLIMAET

Landbruget bidrager med 21 % af Danmarks samlede udledning af drivhusgasser • • Landbrugets

Landbruget bidrager med 21 % af Danmarks samlede udledning af drivhusgasser • • Landbrugets drivhusgasemissioner afspejler husdyrproduktionen • Udtagning af lavbundsjord er blandt de mest omkostningseffektive tiltag til at reducere udledningen af drivhusgasser fra landbruget Drivhusgasbelastningen er størst fra den dyrkede jord 24

25 LANDBRUGETS KONSEKVENSER FOR DYREVELFÆRD OG SUNDHED

25 LANDBRUGETS KONSEKVENSER FOR DYREVELFÆRD OG SUNDHED

26 Der er fortsat et højt niveau af lovovertrædelser i de danske besætninger

26 Der er fortsat et højt niveau af lovovertrædelser i de danske besætninger

27 Svineproduktion • I 2015 døde 24. 400 pattegrise om dagen • Pattegrise halekuperes

27 Svineproduktion • I 2015 døde 24. 400 pattegrise om dagen • Pattegrise halekuperes i den konventionelle produktion • Hver anden slagteso og næsten hver tredje slagtesvin får mavesår • Næsten hver femte so findes selvdød eller aflives

28 Fjerkræproduktion • Slagtekyllinger avles med hurtig vækst for øje • Under 1 %

28 Fjerkræproduktion • Slagtekyllinger avles med hurtig vækst for øje • Under 1 % af kyllingerne kan gå normalt og ubesværet

29 Malkekvægproduktion • Kun 15 % af de ikke- økologiske køer kommer på græs

29 Malkekvægproduktion • Kun 15 % af de ikke- økologiske køer kommer på græs • Alle økologiske køer skal på græs om sommeren

30 Antibiotikaforbrug i landbruget • Svineproduktionen står for 75 % af det samlede forbrug

30 Antibiotikaforbrug i landbruget • Svineproduktionen står for 75 % af det samlede forbrug af antibiotika til danske dyr • Et konventionelt svin får op til 14 gange så meget antibiotika som et økologisk svin • Antibiotikaforbrug i minkproduktionen er næsten syvdoblet siden 2003

31 Forbrug af medicinsk zink steget 220 % på 10 år Ukritisk brug af

31 Forbrug af medicinsk zink steget 220 % på 10 år Ukritisk brug af zink kan medføre resistente bakterier

32 To af tre slagtesvinstalde er inficeret med MRSA Hver tredje nye MRSA-tilfælde i

32 To af tre slagtesvinstalde er inficeret med MRSA Hver tredje nye MRSA-tilfælde i 2016 skyldes svine. MRSA Svine-MRSA er den type, der smitter flest med MRSA eller Methicilin Resistente Staphylococcus Aureus er stafylokokker, der er modstandsdygtige over for antibiotika, der sædvanligvis anvendes til behandling af stafylokokinfektioner

33 LANDBRUGETS SAMFUNDSMÆSSIGE BETYDNING

33 LANDBRUGETS SAMFUNDSMÆSSIGE BETYDNING

34 Strukturudvikling • Færre og større enheder • 10. 776 heltidsbedrifter • Næsten hver

34 Strukturudvikling • Færre og større enheder • 10. 776 heltidsbedrifter • Næsten hver fjerde bedrift er på mere end 100 ha

35 Beskæftigelse En tredjedel færre slagteriarbejdere på 10 år I 2013 var 64. 000

35 Beskæftigelse En tredjedel færre slagteriarbejdere på 10 år I 2013 var 64. 000 beskæftiget i det primære landbrug Færre og færre svin slagtes og forarbejdes på danske slagterier

36 Økonomi Eksportværdien af rene landbrugsprodukter (66 mia. kr. ) udgjorde i 2015 ca.

36 Økonomi Eksportværdien af rene landbrugsprodukter (66 mia. kr. ) udgjorde i 2015 ca. 10 % af den danske vareeksport og 6, 3 % af den samlede eksport

37 Økonomi Produktionsomkostningerne i landbruget overstiger værdien af produktionen frem til 2011 og igen

37 Økonomi Produktionsomkostningerne i landbruget overstiger værdien af produktionen frem til 2011 og igen fra 2015 Økologiske mælkeproducenter har den bedste forrentning af landbrugskapitalen Økologiske svineproducenters driftsresultat mere end femdoblet

38 Økonomi Landbrugets gæld er mere end fire gange så stor som værdien af

38 Økonomi Landbrugets gæld er mere end fire gange så stor som værdien af produktionen Uden EU-landbrugsstøtte har danske landmænd underskud. Landbrugsstøtten udgør 40 % af EU’s samlede budget.

39 ØKOLOGISK LANDBRUGSPRODUKTION

39 ØKOLOGISK LANDBRUGSPRODUKTION

40 Det økologiske areal halter efter det øgede forbrug Det samlede økologiske areal er

40 Det økologiske areal halter efter det øgede forbrug Det samlede økologiske areal er steget til 179. 808 ha i 2015, svarende til ca. 6, 8 % af det samlede landbrugsareal. I 2016 blev der søgt om støtte til at omlægge 41. 000 ha til økologi. Halvdelen af ansøgerne i 2016 er nye økologer, der omlægger fra konventionelt landbrug til økologisk produktion.

41 Økologi belaster natur og miljø mindre Der er 30 % flere vilde plante-

41 Økologi belaster natur og miljø mindre Der er 30 % flere vilde plante- og dyrearter på økologisk dyrkede marker end på ikke-økologiske marker

42 Danskerne købte økologi for 9, 6 mia. kr. i 2015 I detailhandlen steg

42 Danskerne købte økologi for 9, 6 mia. kr. i 2015 I detailhandlen steg salget af økologiske føde- og drikkevarer i 2015 til 7 mia. kr. Det er især ‘frugt’, ’grøntsager’, og ’kød, pålæg og indmad’, der trækker statistikken op med vækstrater på hhv. 37, 4 %, 21, 3 % og 12 % fra 2014 til 2015

43 Vækst i økologisk forbrug og produktion Næsten 1. 900 spisesteder med det økologiske

43 Vækst i økologisk forbrug og produktion Næsten 1. 900 spisesteder med det økologiske spisemærke Antallet af dyr i den økologiske produktion er mangedoblet siden 1995

44 Minister opgiver økologimål • I juni 2012 lancerede S-R-SF regeringen en handlingsplan for

44 Minister opgiver økologimål • I juni 2012 lancerede S-R-SF regeringen en handlingsplan for mere økologi • Et mål var en fordobling af det økologiske areal i 2020 i forhold til 2007 • Et middel var, at staten og kommunerne skal gå foran i arbejdet med at skabe et marked for økologiske landbrugsprodukter • Ny øko-plan blev lanceret januar 2015 • I oktober 2015 opgav Eva Kjer Hansen 2020 målet om fordobling af det økologiske areal

45 Potentiale for økologisk vækst Eksport af økologiske produkter er mere end seksdoblet på

45 Potentiale for økologisk vækst Eksport af økologiske produkter er mere end seksdoblet på 10 år Den økologiske markedsandel steg til 8, 4 % i 2014 Danmark har den største økologiske markedsandel i Europa

Jordkvalitet – Udfordringer og nye veje 46 • Conservation agriculture • afhjælper jordpakning og

Jordkvalitet – Udfordringer og nye veje 46 • Conservation agriculture • afhjælper jordpakning og erosion og er med til at øge kulstofpuljen i jorden samt jordstrukturen til gavn for både afgrødernes vækstforhold og biodiversiteten, især i jorden • Jordpakning og lavt kulstofindhold i jorden påvirker jordstrukturen negativt • Agroforestry / skovlandbrug • kan øge produktion på arealerne, reducere ammoniaktab og udvaskning af næringsstoffer og påvirke biodiversiteten positivt • Erosion forringer jordkvaliteten, frugtbarheden og kan øge udvaskning af næringsstoffer • Kløvergræs og grøn biomasse • kan give fordele for miljø, biodiversitet, husdyrvelfærd, energi og økonomi. Bl. a. højere tørstofudbytte, højt proteinindhold, lavere kvælstofudvaskning, lavere forbrug af sprøjtegift og øget kulstoflagring i jorden • Intensivt landbrug skader jordbundsfaunaen • Zink og kobber forurener jorden

47 SÅDAN LIGGER LANDET… - tal om landbruget 2015

47 SÅDAN LIGGER LANDET… - tal om landbruget 2015