1 KHI NIM V KHI A DIN Bin

  • Slides: 17
Download presentation
§ 1. KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN Biên soạn: Đặng Trung Hiếu –

§ 1. KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN Biên soạn: Đặng Trung Hiếu – THPT Long Thạnh – Giồng Riềng – Kiên Giang - www. gvhieu. com – 0939. 239. 628

I. KHỐI LĂNG TRỤ VÀ KHỐI CHÓP Biên soạn: Đặng Trung Hiếu – THPT

I. KHỐI LĂNG TRỤ VÀ KHỐI CHÓP Biên soạn: Đặng Trung Hiếu – THPT Long Thạnh – Giồng Riềng – Kiên Giang - www. gvhieu. com – 0939. 239. 628 Hình lập phương Khối Rubic

I. KHỐI LĂNG TRỤ VÀ KHỐI CHÓP Biên soạn: Đặng Trung Hiếu – THPT

I. KHỐI LĂNG TRỤ VÀ KHỐI CHÓP Biên soạn: Đặng Trung Hiếu – THPT Long Thạnh – Giồng Riềng – Kiên Giang - www. gvhieu. com – 0939. 239. 628 Hình lập phương ABCD. A’B’C’D’ Khối lập phương ABCD. A’B’C’D’

I. KHỐI LĂNG TRỤ VÀ KHỐI CHÓP Biên soạn: Đặng Trung Hiếu – THPT

I. KHỐI LĂNG TRỤ VÀ KHỐI CHÓP Biên soạn: Đặng Trung Hiếu – THPT Long Thạnh – Giồng Riềng – Kiên Giang - www. gvhieu. com – 0939. 239. 628 Hình chóp S. ABCD Khối chóp S. ABCD

I. KHỐI LĂNG TRỤ VÀ KHỐI CHÓP Biên soạn: Đặng Trung Hiếu – THPT

I. KHỐI LĂNG TRỤ VÀ KHỐI CHÓP Biên soạn: Đặng Trung Hiếu – THPT Long Thạnh – Giồng Riềng – Kiên Giang - www. gvhieu. com – 0939. 239. 628 Hình lăng trụ ngủ giác ABCDE. A’B’C’D’E’ Khối lăng trụ ngủ giác ABCDE. A’B’C’D’

I. KHỐI LĂNG TRỤ VÀ KHỐI CHÓP Điểm trong Biên soạn: Đặng Trung Hiếu

I. KHỐI LĂNG TRỤ VÀ KHỐI CHÓP Điểm trong Biên soạn: Đặng Trung Hiếu – THPT Long Thạnh – Giồng Riềng – Kiên Giang - www. gvhieu. com – 0939. 239. 628 Điểm ngoài

II. KHÁI NIỆM VỀ HÌNH ĐA DIỆN VÀ KHỐI ĐA DIỆN Xét các mặt

II. KHÁI NIỆM VỀ HÌNH ĐA DIỆN VÀ KHỐI ĐA DIỆN Xét các mặt phẳng màu xanh, vàng, tím ? Biên soạn: Đặng Trung Hiếu – THPT Long Thạnh – Giồng Riềng – Kiên Giang - www. gvhieu. com – 0939. 239. 628 Xét các mặt phẳng màu Xanh lá cây và xanh lam ?

II. KHÁI NIỆM VỀ HÌNH ĐA DIỆN VÀ KHỐI ĐA DIỆN 1. Khái niệm

II. KHÁI NIỆM VỀ HÌNH ĐA DIỆN VÀ KHỐI ĐA DIỆN 1. Khái niệm về hình đa diện Hình đa diện: Hoặc không có điểm chung Hai đa giác Biên soạn: Đặng Trung Hiếu – THPT Long Thạnh – Giồng Riềng – Kiên Giang - www. gvhieu. com – 0939. 239. 628 phân biệt Hoặc chỉ có 1 đỉnh chung Hoặc chỉ có 1 cạnh chung b) Mỗi cạnh của đa giác nào cũng là cạnh chung của đúng hai đa giác. Đỉnh Cạnh Mặt

II. KHÁI NIỆM VỀ HÌNH ĐA DIỆN VÀ KHỐI ĐA DIỆN 2. Khối đa

II. KHÁI NIỆM VỀ HÌNH ĐA DIỆN VÀ KHỐI ĐA DIỆN 2. Khối đa diện là phần không gian được giới hạn bởi một hình đa diện, kể cả hình đa diện ấy. Biên soạn: Đặng Trung Hiếu – THPT Long Thạnh – Giồng Riềng – Kiên Giang - www. gvhieu. com – 0939. 239. 628

Các hình sau có phải là khối đa diện không? Vì sao? Biên soạn:

Các hình sau có phải là khối đa diện không? Vì sao? Biên soạn: Đặng Trung Hiếu – THPT Long Thạnh – Giồng Riềng – Kiên Giang - www. gvhieu. com – 0939. 239. 628 Hình 1 Hình 2 Hình 3

I. KHỐI LĂNG TRỤ VÀ KHỐI CHÓP Điểm trong Miền trong Biên soạn: Đặng

I. KHỐI LĂNG TRỤ VÀ KHỐI CHÓP Điểm trong Miền trong Biên soạn: Đặng Trung Hiếu – THPT Long Thạnh – Giồng Riềng – Kiên Giang - www. gvhieu. com – 0939. 239. 628 Điểm ngoài Miền ngoài

III. HAI ĐA DIỆN BẰNG NHAU 1. Phép dời hình trong không gian Trong

III. HAI ĐA DIỆN BẰNG NHAU 1. Phép dời hình trong không gian Trong không gian, quy tắc đặt tương ứng mỗi điểm M với điểm M’ xác định duy nhất được gọi là một phép hình trong không gian. Biênbiến soạn: Đặng Trung Hiếu – THPT Long Thạnh – Giồng Riềng – Kiên Giang - www. gvhieu. com – 0939. 239. 628 Phép biến hình trong không gian được gọi là phép dời hình nếu nó bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm tùy ý.

III. HAI ĐA DIỆN BẰNG NHAU 1. Phép dời hình trong không gian a)

III. HAI ĐA DIỆN BẰNG NHAU 1. Phép dời hình trong không gian a) Phép tịnh tiến Biên soạn: Đặng Trung Hiếu – THPT Long Thạnh – Giồng Riềng – Kiên Giang - www. gvhieu. com – 0939. 239. 628

III. HAI ĐA DIỆN BẰNG NHAU 1. Phép dời hình trong không gian b)

III. HAI ĐA DIỆN BẰNG NHAU 1. Phép dời hình trong không gian b) Phép đối xứng qua mặt phẳng (P) Biên soạn: Đặng Trung Hiếu – THPT Long Thạnh – Giồng Riềng – Kiên Giang - www. gvhieu. com – 0939. 239. 628 (P) là mặt phẳng trung trực của MM’

III. HAI ĐA DIỆN BẰNG NHAU 1. Phép dời hình trong không gian c)

III. HAI ĐA DIỆN BẰNG NHAU 1. Phép dời hình trong không gian c) Phép đối xứng tâm O Biên soạn: Đặng Trung Hiếu – THPT Long Thạnh – Giồng Riềng – Kiên Giang - www. gvhieu. com – 0939. 239. 628 O là trung điểm của MM’

III. HAI ĐA DIỆN BẰNG NHAU 1. Phép dời hình trong không gian d)

III. HAI ĐA DIỆN BẰNG NHAU 1. Phép dời hình trong không gian d) Phép đối xứng qua đường thẳng d Biên soạn: Đặng Trung Hiếu – THPT Long Thạnh – Giồng Riềng – Kiên Giang - www. gvhieu. com – 0939. 239. 628 Đường thẳng d là đường trung trực của MM’

III. HAI ĐA DIỆN BẰNG NHAU 2. Hai hình bằng nhau Hai hình được

III. HAI ĐA DIỆN BẰNG NHAU 2. Hai hình bằng nhau Hai hình được gọi là bằng nhau nếu có phép dời hình biến hình này thành hình kia. Biên soạn: Đặng Trung Hiếu – THPT Long Thạnh – Giồng Riềng – Kiên Giang - www. gvhieu. com – 0939. 239. 628