1 D liu v kiu d liu My

  • Slides: 23
Download presentation

1. Dữ liệu và kiểu dữ liệu: Máy tính là công cụ xử lý

1. Dữ liệu và kiểu dữ liệu: Máy tính là công cụ xử lý thông tin, chương trình chỉ dẫn cho máy cách thức xử lý thông tin để có kết quả mong muốn. - Dữ liệu: số, văn bản…

Ngôn ngữ lập trình phân chia dữ liệu thành các kiểu và định nghĩa

Ngôn ngữ lập trình phân chia dữ liệu thành các kiểu và định nghĩa các phép xử lý tương ứng trên mỗi kiểu dữ liệu. *Số nguyên: sô ho c sinh cu a lơ p, sô sa ch thư viê n, . . *Số thực: chiê u cao, điê m trung bi nh môn Toa n, . . *Xâu kí tự (xâu): là dãy các chữ cái lấy từ bảng chữ cái của ngôn ngữ lập trình.

Ví dụ: Bảng dưới đây liệt kê một số kiểu dữ liệu của NNLT

Ví dụ: Bảng dưới đây liệt kê một số kiểu dữ liệu của NNLT Pascal: Tên kiểu Phạm vi giá trị integer Số nguyên: -215 đến 215 -1 real Số thực: 2. 9 x 10 -39 đến 1. 7 x 1038 char Một kí tự trong bảng chữ cái string Xâu kí tự tối đa gồm 255 kí tự

Ví dụ: Số học sinh của lớp 8 A 1 là 38 (Số nguyên)

Ví dụ: Số học sinh của lớp 8 A 1 là 38 (Số nguyên) Bạn Nam cao 1. 35 m (Số thực) ‘Chao cac ban’ ; ‘Lop 8’ (Xâu kí tự)

Bài tập ví dụ Em hãy hoàn thành bài tập sau: Điền dấu x

Bài tập ví dụ Em hãy hoàn thành bài tập sau: Điền dấu x vào ô lựa chọn STT Dữ liệu Kiểu số nguyên Kiểu số thực Kiểu xâu 1 54231 2 ‘ 54231’ 3 142. 34 4 ‘ 8 a’ 5 - 346 6 -16. 31 7 ‘ 1/10/2008’ x 8 ‘Lop 8 a’ x x x x

2. Các phép toán với kiểu dữ liệu số: Các phép toán cộng (+),

2. Các phép toán với kiểu dữ liệu số: Các phép toán cộng (+), trừ (-), nhân (*), chia (/), được sử dụng trong mọi NNLT với kiểu số nguyên và số thực.

Các kí hiệu của phép toán số học được sử dụng trong NNLT Pascal:

Các kí hiệu của phép toán số học được sử dụng trong NNLT Pascal: Kí hiệu Phép toán Kiểu dữ liệu + Cộng Số nguyên, số thực - trừ Số nguyên, số thực * Nhân Số nguyên, số thực / div Chia Số nguyên, số thực Chia lấy phần nguyên Số nguyên mod Chia lấy phần dư Số nguyên

Ví dụ (/, div, mod): -5/2 = -2. 5 5/2 = 2. 5 12

Ví dụ (/, div, mod): -5/2 = -2. 5 5/2 = 2. 5 12 div 5 = 2 -12 div 5 = -2 5 mod 2 = 1 -5 mod 2 = -1

PHÉP TOÁN TRONG PASCAL axb–c+d a*b – c + d 15 + 5 x

PHÉP TOÁN TRONG PASCAL axb–c+d a*b – c + d 15 + 5 x 15+5*(a/2) (x+5)/(a+3)-y/(b+5)*(x+2) ((a+b)*(c-d)+6)/3 -a

Thứ tự ưu tiên của các phép toán: Phép toán trong ngoặc Phép toán

Thứ tự ưu tiên của các phép toán: Phép toán trong ngoặc Phép toán *, /, div, mod Phép toán +, - (từ trái sang phải)

3. Các phép toán so sánh: > (lớn hơn), < (bé hơn), = (bằng),

3. Các phép toán so sánh: > (lớn hơn), < (bé hơn), = (bằng), >= (lớn hơn hoặc bằng), <> (khác), <= (bé hơn hoặc bằng). Ví dụ: 22>17 kết quả là đúng 22<17 kết quả là sai

4. Giao tiếp người-máy tính: : a) Thông báo kết quả tính toán: write('Dien

4. Giao tiếp người-máy tính: : a) Thông báo kết quả tính toán: write('Dien tich hinh tron la ', X); in kết quả tính diện tích hình tròn ra màn hình như sau:

4. Giao tiếp người-máy tính: : b) Nhập dữ liệu: write('Ban hay nhap nam

4. Giao tiếp người-máy tính: : b) Nhập dữ liệu: write('Ban hay nhap nam sinh: '); Readln(n); kết quả xuất hiện trên màn hình như sau:

4. Giao tiếp người-máy tính: : c) Tạm ngừng chương trình: Writeln('Cac ban cho

4. Giao tiếp người-máy tính: : c) Tạm ngừng chương trình: Writeln('Cac ban cho 2 giay nhe'); Delay(2000); kết quả xuất hiện trên màn hình như sau:

4. Giao tiếp người-máy tính: : d) Hộp hội thoại: Ví dụ

4. Giao tiếp người-máy tính: : d) Hộp hội thoại: Ví dụ

Củng cố bài học: - Dữ liệu: số, kí tự - Kiểu dữ liệu:

Củng cố bài học: - Dữ liệu: số, kí tự - Kiểu dữ liệu: số nguyên, số thực, xâu kí tự. - Các phép toán dùng cho kiểu số: +, -, *, /, div, mod - Các phép toán so sánh: >, <, =, >=, <>. - Giao tiếp người và máy tính.

Bài tập 1: Em hãy chọn kết quả của bạn làm đúng nhất Bốn

Bài tập 1: Em hãy chọn kết quả của bạn làm đúng nhất Bốn bạn A, B, C, D đưa ra kết quả của phép chia, phép chia lấy phần nguyên và lấy phần dư của hai số nguyên 14 và 5 như sau: (A) 14 / 5 = 2 ; 14 div 5 = 2 ; 14 mod 5 = 4. (B) 14 / 5 = 2. 8 ; 14 div 5 = 2 ; 14 mod 5 = 4. (C) 14 / 5 = 2. 8 ; 14 div 5 = 4 ; 14 mod 5 = 2. (D) 14 / 5 = 3 ; 14 div 5 = 2 ; 14 mod 5 = 4.

Bài tập 2: Bạn nào đã viết sai Ba bạn A, B, C đã

Bài tập 2: Bạn nào đã viết sai Ba bạn A, B, C đã viết phép so sánh Pascal như sau: (A) (B) (C) >= >= trong ngôn ngữ

Th Một chương trình máy tính được viết để nhập điểm của ba môn

Th Một chương trình máy tính được viết để nhập điểm của ba môn học Toa n, Văn, Anh và in ra điểm trung bình của ba môn học đó. Hãy cho biết chương trình đó xử lí những dữ liệu gì và những dữ liệu đó phải có kiểu gì ? Tra lơ i: - Dư liê u câ n xư ly : Điê m Toa n, Điê m Văn, Điê m Anh, Điê m trung bi nh. - Kiê u dư liê u: + Điê m Toa n, Điê m Văn, Điê m Anh: sô nguyên + Điê m trung bi nh: sô thư c

Ghi nhớ 1. Các ngôn ngữ lập trình thường phân chia dữ liệu cần

Ghi nhớ 1. Các ngôn ngữ lập trình thường phân chia dữ liệu cần xử lí theo các kiểu khác nhau, với các phép toán có thể thực hiện trên từng kiểu dữ liệu đó. 2. Quá trình trao đổi dữ liệu hai chiều giữa người và máy tính khi chương trình hoạt động thường được gọi là giao tiếp hoặc tương tác người máy.

BA I T P VÊ NHA - Trả lời câu hỏi 1, 2, 3,

BA I T P VÊ NHA - Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 _ trang 26 - sách giáo khoa Tin 8. - Xem trươ c ba i thư c ha nh 2: Viê t chương tri nh đê ti nh toa n.

Dặn dò: - Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Dặn dò: - Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 _ trang 26 - sách giáo khoa Tin 8. - Xem trươ c ba i thư c ha nh 2: Viê t chương tri nh đê ti nh toa n.