1 c im hnh thoi Hnh thoi c

  • Slides: 20
Download presentation

1. Đặc điểm hình thoi Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song

1. Đặc điểm hình thoi Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song và bốn cạnh bằng nhau.

2. Nêu cách tính diện tích hình thoi Diện tích hình thoi bằng tích

2. Nêu cách tính diện tích hình thoi Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 ( cùng một đơn vị đo).

LUYEÄN TAÄP CHUNG

LUYEÄN TAÄP CHUNG

A D B C 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S. Trong hình trên

A D B C 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S. Trong hình trên : a) AB và DC là hai cạnh đối diện song và bằng nhau. b) AB vuông góc với AD. c) Hình tứ giác ABCD có 4 góc vuông. d) Hình tứ giác ABCD có 4 cạnh bằng nhau.

Q P R S 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S : Trong hình

Q P R S 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S : Trong hình thoi PQRS: a) PQ và SR không bằng nhau. b) PQ không song với PS. c) Các cặp cạnh đối diện song. d) Bốn cạnh đều bằng nhau.

B A D C 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S : Trong hình

B A D C 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S : Trong hình bên : a) AB và DC là hai cạnh đối diện song và bằng nhau. Đ b) AB vuông góc với AD. Đ c) Hình tứ giác ABCD có 4 góc vuông. Đ d) Hình tứ giác ABCD có 4 cạnh bằng nhau. S

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S : Trong hình thoi PQRS (xem hình

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S : Trong hình thoi PQRS (xem hình bên): a) PQ và SR không bằng nhau. S b) PQ không song với PS. Đ c) Các cặp cạnh đối diện song. Đ d) Bốn cạnh đều bằng nhau. Đ Q P R S

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : 4 cm 5

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : 4 cm 5 cm 4 cm 6 cm 5 cm Hình chữ nhật Hình bình hành Hình vuông Trong các hình trên, hình có diện tích lớn nhất là : 4 cm A. Hình vuông B. Hình chữ nhật C. Hình bình hành D. Hình thoi 6 cm Hình thoi

Nêu công thức tính diện tích hình bình hành.

Nêu công thức tính diện tích hình bình hành.

A B h D C H a Muốn tính diện tích hình bình hành

A B h D C H a Muốn tính diện tích hình bình hành : Ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo). S=axh

A B D C Nêu công thức tính diện tích hình vuông.

A B D C Nêu công thức tính diện tích hình vuông.

A B a D C Muốn tính diện tích hình vuông : Ta lấy

A B a D C Muốn tính diện tích hình vuông : Ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó. S=axa

B A C D Nêu công thức tính diện tích hình thoi.

B A C D Nêu công thức tính diện tích hình thoi.

B n A O C D m Muốn tính diện tích hình thoi bằng

B n A O C D m Muốn tính diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo). mxn S= 2

Nêu công thức tính diện tích hình chữ nhật.

Nêu công thức tính diện tích hình chữ nhật.

B A b D a C Muốn tính diện tích hình chữ nhật: Ta

B A b D a C Muốn tính diện tích hình chữ nhật: Ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng một đơn vị đo). S=axb

Xem baøi : Giới thiệu tỉ số

Xem baøi : Giới thiệu tỉ số