04 7 2 Move L P 1 v

  • Slides: 25
Download presentation

04 7. 2 �程基�知�:基本运行指令 (源自:哈 海渡机器人学院) Move. L P 1, v 200, z 10,

04 7. 2 �程基�知�:基本运行指令 (源自:哈 海渡机器人学院) Move. L P 1, v 200, z 10, tool 1wobj:=wobj 0; Move. L P 2, v 100, fine, tool 1wobj:=wobj 0; Move. J P 3, v 500, fine, tool 1wobj:=wobj 0; 《A B B 六 � 机 器 人 入程 �》 � 第 1 用教 章: � 机 器 人 � 知 [email protected] com

哈 海渡 专业建设 海渡学院APP 尹老师: 138 -1284 -1806 喻老师: 158 -5270 - 3086 培训服务

哈 海渡 专业建设 海渡学院APP 尹老师: 138 -1284 -1806 喻老师: 158 -5270 - 3086 培训服务 业机器人技术交流QQ群: 313623823 E-mail : [email protected] com 哈 海渡:www. edubot. cn 俞老师: 152 -5252 -1235 郑老师: 187 -5513 - 0658 业机器人 教育网 海渡学院:www. edubotcoll. com 业机器人教育网:www. Irobot-edu. com

THANK YOU edubot_zhang@126. com

THANK YOU [email protected] com