01 2017 31 03 2017 DNEMNE LKN GNCEL

  • Slides: 110
Download presentation
01. 2017 -31. 03. 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN GÜNCEL VERGİ UYGULAMALARI Gülşen Turan Devrim Demirci

01. 2017 -31. 03. 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN GÜNCEL VERGİ UYGULAMALARI Gülşen Turan Devrim Demirci

 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapıldı. 03. 02. 2017 tarihinde 10 Seri No’lu

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapıldı. 03. 02. 2017 tarihinde 10 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır. Tebliğ’de yer alan bazı önemli düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir: -Yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları KDV’den istisna edilmiştir. (KDV Kanunu: 13/d) Yatırım teşvik belgesi kapsamında makine, teçhizat, yazılım ve gayri maddi hak alabilmek için vergi dairesinden temin edilmesi gereken istisna belgesi örneği ile bu kapsamda KDV’siz teslim yapan satıcıların vergi idaresine vereceği makine ve teçhizat istisnası bildirim formu ’’istisna bildirim formu’’ olarak buna göre yeniden düzenlenmiştir. (EK 9/A, EK 9/B)

 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapıldı. İstisna kapsamında mal satın almak isteyen alıcılar,

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapıldı. İstisna kapsamında mal satın almak isteyen alıcılar, bağlı oldukları vergi dairesine başvurarak, KDV mükellefiyetlerinin bulunduğuna ve makine-teçhizat , yazılım ve gayri maddi hak indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanacaklarına dair istisna belgesi (EK: 9 A) alarak, bu belgenin örneğini gümrük idarelerine veya yurtiçindeki satıcılara ibraz ederler. Bu kapsamda KDV’siz teslim yapan satıcılar vergi idaresine ’’istisna bildirim formu’’ verirler. ( EK 9/B)

 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapıldı. -İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapıldı. -İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri ile ilgili KDV iadesi alınabilmesi düzenlenmiştir. 6770 sayılı Kanun ile KDV Kanunu’nda; imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin mükellefe talebi halinde iade edilmesi yönünde düzenleme yapılmıştı. Tebliğ’de yapılan düzenlemeye ilişkin ilgili usul ve esaslar belirlenmiştir.

 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapıldı. İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapıldı. İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında; a) Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde, b) 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde, talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunacaktır

 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Bazı Değişiklikler Yapıldı. -Büyükşehir belediye sınırları içindeki 150 m

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Bazı Değişiklikler Yapıldı. -Büyükşehir belediye sınırları içindeki 150 m 2’ nin altındaki konutların teslimlerine ilişkin olarak 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen KDV oranları tebliğe alınmıştır. • Yapı ruhsatı 1/1/2013 ila 31/12/2016 tarihleri arasında alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2013 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde; a) Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde % 8, b) Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde % 18,

 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Bazı Değişiklikler Yapıldı. -Büyükşehir belediye sınırları içindeki 150 m

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Bazı Değişiklikler Yapıldı. -Büyükşehir belediye sınırları içindeki 150 m 2’ nin altındaki konutların teslimlerine ilişkin olarak 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen KDV oranları tebliğe alınmıştır. • (ii) Yapı ruhsatı 1/1/2017 tarihinden (bu tarih dahil) sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2017 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde; a) Bin Türk Lirası ile iki bin Türk Lirası (iki bin Türk Lirası dahil) arasında olan konutların tesliminde % 8, b) İki bin Türk Lirasının üzerinde olan konutların tesliminde %18, uygulanacaktır.

 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Bazı Değişiklikler Yapıldı. • 2016/9153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Bazı Değişiklikler Yapıldı. • 2016/9153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, %18 Katma Değer Vergisine tabi konutların 31. 03. 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde KDV oranı %8 olarak uygulanacağı ifade edilmişti. 2017/9759 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 31. 03. 2017 tarihi 30. 09. 2017 ’ ye uzatılmıştır.

 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Bazı Değişiklikler Yapıldı. 6770 sayılı Kanunla, indirimli oranlı teslim

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Bazı Değişiklikler Yapıldı. 6770 sayılı Kanunla, indirimli oranlı teslim ve hizmetlerden kaynaklanan ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iadesinde Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir. Maliye Bakanlığı bu yetki çerçevesinde, indirimli orana tabi konut teslimlerinden doğan KDV iadelerinin, yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle talep edilmesi kaydıyla nakden yapılmasını uygun görmüştür. 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; indirimli orana tabi teslim ve hizmetlerle ilgili olarak iade edilemeyecek KDV’nin alt sınırı 2017 için 10. 000 TL olarak belirlenmiştir.

 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Bazı Değişiklikler Yapıldı. 15 Şubat 2017 tarihinde 11 Seri

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Bazı Değişiklikler Yapıldı. 15 Şubat 2017 tarihinde 11 Seri No’lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır. 1 -KDV Kanununun 11/1 -c Maddesine göre tecil/terkin kapsamında yapılan ihraç kayıtlı teslimlerle ilgili İmalatçı Aleyhine Matrahta Meydana Gelen Değişiklik bölümü değiştirilmiştir. Buna göre KDV Kanunu (11/1 -c) maddesinde, ihracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilecek katma değer vergisinin, ihraç edilen mala ilişkin imalatçı satış bedeline göre hesaplanan vergiden, imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin verginin düşülmesinden sonra kalan tutardan fazla olamayacağı hükme bağlanmıştır.

 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapıldı. Uygulama ; İmalatçı aleyhine ortaya çıkan kur

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapıldı. Uygulama ; İmalatçı aleyhine ortaya çıkan kur farkları için ihracatçılar tarafından düzenlenecek faturada KDV hesaplanmayacaktır. Bu kapsamda düzenlenen faturaya; "3065 sayılı KDV Kanununun (11/1 -c) maddesi hükümlerine göre, ihraç edilmek şartıyla yapılan teslimlerde imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin olduğundan KDV hesaplanmamıştır. " ifadesi yazılacaktır. Ayrıca söz konusu faturada, imalatçı tarafından düzenlenen faturanın tarih ve sayısına yer verilecektir.

 İhraç kayıtlı teslimlerde imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişiklikle ilgili uygulama değişmiştir. İmalatçılara

İhraç kayıtlı teslimlerde imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişiklikle ilgili uygulama değişmiştir. İmalatçılara ihraç kayıtlı teslim nedeniyle iade edilecek KDV hesabında, imalatçı aleyhine ortaya çıkan kur farklarına ait KDV düşülecektir. Değişiklik öncesinde; imalatçı aleyhine ortaya çıkan kur farkları için ihracatçılar tarafından imalatçıya bir fatura düzenlenerek KDV hesaplanmakta, bu faturada hesaplanan KDV ihracatçı tarafından beyan edilmekte, imalatçı tarafından indirim konusu yapılmakta idi.

 Tebliğle yapılan değişikliği aşağıdaki örnekle açıklayabiliriz: (X) imalatçı şirketi (Y) şirketine 100. 000

Tebliğle yapılan değişikliği aşağıdaki örnekle açıklayabiliriz: (X) imalatçı şirketi (Y) şirketine 100. 000 Dolar * 3, 70 = 370. 000 TL malı ihraç kayıtlı olarak fatura etmiştir. % 18 e tabi bir mal olduğu varsayımı ile (370. 000 * 0, 18= ) 66. 600 TL KDV tecil /terkin kapsamında hesaplanmış , KDV tahsil edilmemiştir. Önceki uygulamaya göre, (X) şirketi 66. 000 TL’ye kadar iade alması mümkündü. (Y) şirketi fiili ihracı süresi içinde gerçekleştirmiş ve 100. 000 Doları (X) şirketine ödemiştir. Ödeme tarihindeki kura göre bedel 100. 000 Dolar* 3, 60 = 360. 000 TL dır. Buna göre, imalatçı aleyhine 10. 000 TL fark oluşmuştur. İhracatçı (Y) şirketi imalatçı (X) şirketine yeni tebliğe göre artık KDV’siz fatura düzenleyecektir. (10. 000 TL )

 İmalatçı (X) şirketinin iade alabileceği KDV aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır: İhraç kayıtlı teslim bedeli

İmalatçı (X) şirketinin iade alabileceği KDV aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır: İhraç kayıtlı teslim bedeli üzerinden tecil/terkine göre hesaplanan KDV : 66. 600 İhracatçı tar. imalatçı firmaya düzen. kur farkı faturasında olmayan KDV : (-) 1. 800 İade Alınabilecek KDV : 64. 800

 KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. 2 - KDV tevkifatı ile ilgili düzenlemeler

KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. 2 - KDV tevkifatı ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Tebliğin “Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulanacak Alıcılar” başlıklı bölümünün; b) Belirlenmiş alıcılar bendine; “Büyükşehir belediyelerinin su kanalizasyon idareleri” eklenmiştir. Bu düzenleme ile Büyükşehir belediyelerinin su kanalizasyon idareleri de tevkifat yapacak kurumlar arasında sayılmıştır.

 KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. 3 -İşgücü Temin Hizmetleri bölümünde değişiklik yapılmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. 3 -İşgücü Temin Hizmetleri bölümünde değişiklik yapılmıştır. İnsan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini ifa edenlere hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler için işgücü temin hizmeti kapsamında tevkifat uygulanmayacaktır. Bu düzenleme ile bir hastanenin bir hekim aracılığı ile bir şirketten hizmet alması durumunda işgücü temin hizmeti kapsamında KDV tevkifatı uygulamayacaktır.

 KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. 4 -Fazla ve Yersiz Tevkif Edilen Vergilerin

KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. 4 -Fazla ve Yersiz Tevkif Edilen Vergilerin İadesi başlıklı bölümüne değiştirilmiştir. Buna göre, fazla veya yersiz KDV tevkifatı yapılmış olması halinde gerek alıcı gerekse satıcının beyanlarının düzeltilmesi suretiyle işlemin tevkifat uygulanmadan önceki hale döndürülmesi gerekir. Bununla birlikte 11 No’lu Tebliğ ile getirilen düzenleme sonucu belli şartların bulunması halinde düzeltme yapılmasına gerek kalmayacaktır.

 KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. Örnek: (A) Ltd. Şti. KDV mükellefi olmakla

KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. Örnek: (A) Ltd. Şti. KDV mükellefi olmakla birlikte, belirlenmiş alıcılar kapsamında değildir. (A) Ltd. Şti. fabrika binasını inşaat taahhüt hizmeti almak suretiyle (B) İnşaat A. Ş. 'ne yaptırmış olup, (A) Ltd. Şti. tevkifata tabi olmadığı halde bu işlem nedeniyle hesaplanan 400 TL KDV üzerinden (2/10) oranına tekabül eden 80 TL KDV'yi tevkif ederek 2 No. lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş ve ödemiştir. (B) İnşaat A. Ş. ise hesaplanan KDV'nin tevkif edilmeyen 320 TL'lik kısmını 1 No. lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş ve tevkif edilen 80 TL KDV'nin 50 TL'sini iade almıştır. Ancak bu işlemle ilgili olarak tevkifat yapılmaması gerektiğinin sonradan anlaşılması durumunda, (A) Ltd. Şti. ile (B) İnşaat A. Ş. 'nin talep etmeleri halinde, (B) İnşaat A. Ş. 'nin KDV Beyannamesinde ve almış olduğu KDV iadesinde herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Ayrıca (A) Ltd. Şti. 'ne fazla ve yersiz tevkif ederek ödediği KDV'ye ilişkin herhangi bir KDV iadesi yapılmayacaktır.

 KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. 5 - Tebliğin, “ 5. 6. İndirimin

KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. 5 - Tebliğin, “ 5. 6. İndirimin Zamanı” başlıklı bölümde ÖNEMLİ düzenlemeler yapılmıştır. KDV Kanunun 29/3. maddesine göre; KDV indirim hakkı, vergiyi doğuran olayın vukuu bulduğu takvim yılı aşılmamak şartı ile vesikaların defterlere kaydedildiği dönemde indirim konusu yapılmaktadır. Tebliğde yapılan düzenlemeler ile ; vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihten sonra da aşağıdaki 3 özel durumda KDV’nin indirim konusu yapılabileceği açıklanmıştır.

 KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. • Düzenlenen faturanın alıcı tarafından dava konusu

KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. • Düzenlenen faturanın alıcı tarafından dava konusu yapılması nedeniyle ilgili takvim yılında indirim konusu yapılamayan KDV, davanın sonuçlandığı yıl içinde alıcı tarafından kanuni defterlere kaydedilmesi şartıyla indirim konusu yapılabilecektir. • Sorumlu sıfatıyla KDV beyanının hiç yapılmadığının veya eksik yapıldığının tespiti üzerine veya mükellefin kanuni süresinden sonra sorumlu sıfatıyla verdiği beyanname üzerine bu vergilerin tarh edilmesi halinde, tarh edilen KDV’nin vergi dairesine ödenmesi ve ödemenin gerçekleştiği takvim yılı aşılmaması şartıyla, ödenen KDV’nin indirim konusu yapılması mümkün hale gelmiştir.

 KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. • KDV’ye tabi işlemi yapan satıcı tarafından

KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. • KDV’ye tabi işlemi yapan satıcı tarafından zamanında düzenlenmeyip, alıcı tarafından en geç fatura düzenleme süresinin son gününü takip eden vergilendirme dönemi içinde noterden ihtarname gönderilmesi üzerine satıcı tarafından düzenlenen faturada gösterilen KDV, alıcı tarafından faturanın düzenlendiği takvim yılı içinde kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirim konusu yapılabilecektir.

KDV Genel yapılmıştır. Uygulama Tebliğinde değişiklikler 6 - DİİB kapsamında İhraç Edilecek Malların Üretiminde

KDV Genel yapılmıştır. Uygulama Tebliğinde değişiklikler 6 - DİİB kapsamında İhraç Edilecek Malların Üretiminde Kullanılan Girdilerin Temininde Tecil-Terkin Uygulamasına ilişkin değişiklik yapılmıştır. KDV Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında teslimde bulunan DİİB sahibi mükellefin iadesini talep edeceği KDV tutarı, ihraç kaydıyla teslim bedeli ile bu malların üretimi için yurtiçi ve yurtdışından KDV ödemeksizin temin ettiği malların bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamaz. Şeklinde değiştirilmiştir. Dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine yapılan ihraç kaydıyla teslimlerde bu sınır uygulanmayacaktır.

 KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. Önceki hali ; KDV Kanunu Geçici 17.

KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. Önceki hali ; KDV Kanunu Geçici 17. Maddesi kapsamında teslimde bulunan DİİB sahibi mükellefin iadesini talep edeceği KDV tutarı, ihraç kaydıyla teslim nedeniyle hesaplayıp tahsil etmediği KDV tutarından, bu malların üretimi için Geçici 17 nci Madde kapsamında temin ettiği mallar nedeniyle ödemediği KDV tutarı düşüldükten sonra kalan tutardan fazla olamayacaktır. Bu düzenleme ilgili KDV beyannamesinde de değişiklik yapılmıştır.

 KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. 7 - Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetler İle

KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. 7 - Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetler İle Bu Bölgelere İlişkin Yük Taşıma İşleri başlıklı bölümü değiştirilmiştir. Önceki hali; 3065 sayılı Kanunun (17/4 -ı) maddesine göre, serbest bölgelerde verilen hizmetler KDV’den müstesnadır. Ancak yurtiçinden serbest bölgeye verilen hizmetler ile serbest bölgeden yurt içine yönelik olarak verilen hizmetler KDV’ye tabidir.

 KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. Serbest bölgelerde verilen hizmetler ile serbest bölgelere

KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. Serbest bölgelerde verilen hizmetler ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV'den müstesnadır. Söz konusu istisnanın kapsamına, yalnızca serbest bölgede ifa edilen hizmetler ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri girmektedir. İhraç amaçlı yük taşıma işleri dışında, yurtiçinden serbest bölgeye verilen hizmetler ile serbest bölgeden yurtiçine yönelik olarak verilen hizmetler KDV'ye tabidir. Buna göre, serbest bölgeden bir limana veya bir gümrük çıkış kapısına ihraç malının taşınması işi KDV'den istisnadır. Serbest bölgede üretilecek mamulün üretiminde kullanılacak malların yurtiçinden serbest bölgeye, serbest bölgeden bir başka serbest bölgeye taşınması da istisna kapsamında değerlendirilecektir. Diğer taraftan serbest bölgeden yurtiçine yapılacak taşıma işleri ihraç amaçlı yük taşıma işi kapsamında değerlendirilmeyeceğinden KDV'ye tabi olacaktır.

 KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. 8 -Artırımlı Teminat Uygulaması KDV İadelerinde özel

KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. 8 -Artırımlı Teminat Uygulaması KDV İadelerinde özel esaslara tabi olanlar hariç olmak üzere, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilen nakden iadelerde, iade talep dilekçesi ile Tebliğin ilgili bölümlerinde iade taleplerine ilişkin aranan belgelerin (YMM KDV İadesi Tasdik Raporu hariç) tamamlanması sonrasında, nakden iadesi talep edilen tutarın %120'si oranında (İTUS sertifikası sahibi mükellefler için %60'ı oranında) banka teminat mektubu verilmesi halinde, iade işlemi beş iş günü içinde gerçekleştirilecektir. Artırımlı teminat verilmesinden sonra, YMM raporunun iadenin yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde verilmesi gerekmektedir. Verilememesi halinde, iade talebi sürenin sonunda incelemeye sevk edilecektir.

 KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. İadeye ilişkin YMM raporunun ibraz edilmesi halinde,

KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. İadeye ilişkin YMM raporunun ibraz edilmesi halinde, KDVİRA, YMM raporuna ilişkin kontroller ile vergi dairesince yapılması gereken diğer kontroller iki ay içerisinde tamamlanacaktır. Yapılan bu kontroller sonucunda herhangi bir eksiklik/olumsuzluk tespit edilmemesi halinde, YMM raporunun ibraz edildiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde teminat mektubu mükellefe iade edilecektir. Ancak yapılan kontroller sonucunda eksiklik/olumsuzluk tespit edilmesi halinde, bu eksikliğin/olumsuzluğun giderilmesi için mükellefe 30 günlük süre verilecektir. Süresinde eksiklikleri/olumsuzlukları gidermeyen mükellefe 30 günlük ek süre verilir. Mükellefe verilen bu süreler, teminat mektuplarının iade edilmesine ilişkin iki aylık sürenin hesabında dikkate alınmaz. Bu süreler içinde eksikliklerin/olumsuzlukların giderilmemesi halinde haksız iade edilen tutar, gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası ile birlikte mükelleften aranır.

 Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmıştır.

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmıştır. 14. 02. 2017 tarih ve 29979 sayılı Resmi Gazete’de Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. - 7. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmış, -(ç) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “onarım, haberleşme” ibaresinden sonra gelmek üzere “(posta, kargo, kurye ve benzeri giderler dahil)” ibaresi eklenmiş,

 Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Desteklenmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmıştır. Faaliyetlerinin ve Denetim

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Desteklenmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmıştır. Faaliyetlerinin ve Denetim -(ç) bendinin (2) numaralı alt bendinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmış, -(d) bendinde yer alan “ve analiz hizmetleri” ibaresi “ve analiz hizmetleri, hukuki veya bilimsel danışmanlık hizmetleri” şeklinde değiştirilmiştir.

Eski Düzenleme Yeni Düzenleme Madde 7 – c bendi (1) : Ar-Ge, yenilik veya

Eski Düzenleme Yeni Düzenleme Madde 7 – c bendi (1) : Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinin Madde 7 – c bendi (1): yürütülmesi amacıyla çalıştırılan Ar-Ge, yenilik veya tasarım personeliyle ilgili olarak faaliyetlerinin yürütülmesi tahakkuk ettirilen ve gelir vergisi stopajı amacıyla çalıştırılan Ar-Ge veya teşviki uygulaması kapsamında bulunan tasarım personeliyle ilgili olarak ücretler ile bu mahiyetteki giderlerdir. Artahakkuk ettirilen ve gelir vergisi Ge veya tasarım merkezleri alanı dışında stopajı teşviki uygulaması geçirilen süreye isabet eden ve Bakanlar kapsamında bulunan ücretler ile Kurulunca belirlenen sınırlar dâhilinde gelir bu mahiyetteki giderlerdir. Ar-Ge vergisi stopajı teşviki kapsamında veya tasarım merkezleri alanı değerlendirilen ücretler de Ar-Ge ve dışında geçirilen süreye isabet tasarım indirimine konu edilir. Ancak, Areden ve Bakanlar Kurulunca Ge veya tasarım merkezleri alanı dışında belirlenen sınırlar dâhilinde gelir geçirilen süreye ilişkin olarak; gerçek yol vergisi stopajı teşviki giderleri dâhil olmak üzere yol, kapsamında değerlendirilen konaklama, gündelik gibi adlar altında ücretler de Ar-Ge ve tasarım gider karşılığı olarak yapılan ödemeler ile indirimine konu edilir. sağlanan menfaatler Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilemez.

Eski Düzenleme Yeni Düzenleme Madde 7 – ç bendi (1) : Ar-Ge veya tasarım

Eski Düzenleme Yeni Düzenleme Madde 7 – ç bendi (1) : Ar-Ge veya tasarım merkezlerinin Madde 7 – ç bendi (1) : kira, su, enerji, bakım-onarım, Ar-Ge veya tasarım merkezlerinin haberleşme, posta, kargo, kira, su, enerji, bakım-onarım, kurye ve benzeri giderler haberleşme, nakliye giderleri ile dahil, nakliye giderleri ile bu bu merkezlerde kullanılan makine ve ve teçhizata ilişkin bakım ve onarım giderleri gibi bu merkezlerde yürütülen faaliyetin devamlılığını sağlamak için yapılan giderleri kapsar.

Eski Düzenleme Yeni Düzenleme Madde 7 – ç bendi (2) : Ar-Ge, yenilik veya

Eski Düzenleme Yeni Düzenleme Madde 7 – ç bendi (2) : Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerine ilişkin sigorta Madde 7 – ç bendi (2) : giderleri, kitap, dergi ve benzeri Ar-Ge, yenilik veya tasarım bilimsel yayınlara ait giderler de faaliyetlerine ilişkin sigorta bu kapsamdadır. Ancak, büro ve giderleri, kitap, dergi ve benzeri kırtasiye gibi sarf bilimsel yayınlara ait giderler de malzemelerine ilişkin giderler bu kapsamdadır. bu kapsamda değerlendirilmez.

Eski Düzenleme Yeni Düzenleme Madde 7 – d bendi : Dışarıdan sağlanan fayda ve

Eski Düzenleme Yeni Düzenleme Madde 7 – d bendi : Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler: Normal bakım ve onarım giderleri hariç olmak üzere, Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetleriyle ilgili olarak işletme dışında yerli veya yabancı diğer kurum ve kuruluşlardan alınan; mesleki veya teknik destek, test, laboratuvar ve analiz hizmetleri ile analiz hizmetleri, hukuki veya bu mahiyetteki diğer hizmet bilimsel danışmanlık alımları kapsamında yapılan hizmetleri ile bu mahiyetteki ödemelerdir. Bu şekilde alınan diğer hizmet alımları kapsamında hizmetlere ilişkin harcamalar, yapılan ödemelerdir. Bu şekilde proje kapsamında gerçekleştirilen alınan hizmetlere ilişkin toplam harcama tutarının yüzde harcamalar, proje kapsamında ellisini geçemez. gerçekleştirilen toplam harcama tutarının yüzde ellisini geçemez.

 Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmıştır.

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmıştır. 2. İlgili Yönetmeliğe “Kanun’un 3/A maddesinde yer alan Ar-ge İndirimi” eklenmiştir. Bu maddeye göre değişiklikler aşağıda özetlenmiştir: 9/8/2016 tarihinden itibaren yapılan başvurularda 3/A maddesi hükümlerinden faydalanılacaktır. 9/8/2016 tarihinden önce yapılan başvurularda Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunun ilgili maddelerinin 6728 sayılı kanunla değiştirilmeden önceki hükümlerinin uygulanmasına devam edilecektir. Ar-Ge indiriminden faydalanmak için Bakanlıkça belirlenecek formatta proje başvuru formu ile Bakanlığa başvurulacak ve projenin uygun bulunması halinde yapılan Ar-Ge harcamaları Ar-Ge indirimine konu edilebilecektir.

 Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmıştır.

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmıştır. Proje önce Bakanlık tarafından değerlendirilecek ve bilimsel olarak incelenmek üzere TÜBİTAK’a gönderilecek ve TÜBİTAK tarafından incelendikten sonra, sonuç bakanlık tarafından da mükellefe bildirilecektir. Mükellefler, olumlu sonuç yazısının bir örneğini bağlı oldukları vergi dairesine verecektir. 3/A maddesine göre Ar-ge indiriminden faydalanılan projelere ilişkin alınan hibeler fon hesabında tutulacak ve bu tutarlar gelir olarak dikkate alınmayıp, Ar-ge İndiriminin tespitinde de harcama olarak dikkate alınmayacaktır.

 Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmıştır. Faaliyetlerinin

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmıştır. Faaliyetlerinin -Yönetmeliğin 10. Maddesinin 4. fıkrasının ç bendi yürürlükten kaldırılmış, böylece Ar-ge veya tasarım merkezleri alanı dışında gerçekleştirilen faaliyetler ile lisansüstü eğitim kapsamında dışarıda geçirilen sürelere ilişkin ücretlerden; gerçek yol giderleri dâhil olmak üzere yol, konaklama, gündelik gibi adlar altında gider karşılığı olarak yapılan ödemeler ile sağlanan menfaatler gelir vergisi teşviki kapsamına alınmıştır. İlgili düzenlemenin yürürlük tarihi 14. 02. 2017’dir.

 Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmıştır.

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmıştır. Yönetmelikte yapılan değişiklikler Araştırma, Geliştirme ve Tasarm Faaliyetleri Hakkında Kanun Seri No: 4 ve Seri No: 5 Genel Tebliğ’lerine de de yayımlanan Seri No: 7 ve Seri No : 8 Tebliğ’leri ile işlenmiştir.

 Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı. KOBİ birleşmelerinde kurumlar vergisi oranın indirimli olarak

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı. KOBİ birleşmelerinde kurumlar vergisi oranın indirimli olarak uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır. KOBİ’lerin münhasıran üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının indirimli olarak uygulanabilmesi için; a) Birleşmenin, KVK’nun 19. maddesinin birinci fıkrasında yer alan devir şartlarını taşıması, b) Birleşen kurumların KOBİ niteliğinde olması, (Kobi tanımı tebliğde yapılmıştır. ) c) Birleşen kurumların devir tarihi itibarıyla sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumlardan olması, şarttır.

 Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı. KOBİ birleşmelerindeki kurumlar vergisi indirim oranını, sektörler,

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı. KOBİ birleşmelerindeki kurumlar vergisi indirim oranını, sektörler, iş kolları, üretim alanları, bölgeler, hesap dönemleri itibarıyla ya da orta ve yüksek teknolojili ürün üreten veya imalatçı ihracatçı kurumlar için ayrı veya birlikte farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Ancak henüz bu düzenlemeye ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmamıştır. Şartları sağlayan KOBİ’lerin, birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançları ile birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere üç hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına, Bakanlar Kurulunca belirlenecek indirimli oranda kurumlar vergisi uygulanacaktır.

 Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı. Örneğin; 1/8/2017 tarihinde KOBİ niteliğindeki (A) Ltd.

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı. Örneğin; 1/8/2017 tarihinde KOBİ niteliğindeki (A) Ltd. Şti. , KOBİ niteliğindeki mevcut (B) A. Ş. ’ye Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında devrolunmuştur. Buna göre, a) (A) Ltd. Şti. ’nin 1/1/2017 -1/8/2017 kıst döneminde ve b) (B) A. Ş. ’nin de; - 1/1/2017 -31/12/2017 hesap döneminde, - 1 /1/2018 -31/12/2018 hesap döneminde, - 1/1/2019 -31/12/2019 hesap döneminde üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına, kurumlar vergisi oranı indirimli olarak uygulanacaktır.

 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmıştır. Teşvik Belgeli Yatırımlarda Bina İnşaatı Nedeniyle

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmıştır. Teşvik Belgeli Yatırımlarda Bina İnşaatı Nedeniyle Yüklenilen Ve İndirim Yoluyla Giderilemeyen KDV’nin İadesi: 6770 sayılı Kanunla ; imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin mükelleflere belli şartlar ve sürelerde iadesi öngörülmüştür. Bu düzenlemeyle ilgili açıklamalar ve iadeye ilişkin usul ve esaslar 3 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10)’de mevcuttur. Aynı düzenleme Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karara da eklenmiştir.

 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmıştır. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara eklenen

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmıştır. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara eklenen Geçici 8. Madde ile; Bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15 -37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için bina-inşaat harcamalarında KDV iadesinin teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanacağı belirtilmiştir.

İndirimli Kurumlar Vergisi: Bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97

İndirimli Kurumlar Vergisi: Bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15 -37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak

İndirimli Kurumlar Vergisi: Örneğin; bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında imalat sanayiine yönelik olarak alınan teşvik

İndirimli Kurumlar Vergisi: Örneğin; bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında imalat sanayiine yönelik olarak alınan teşvik belgesindeki yatırıma katkı oranı % 20 ve indirim oranı % 55 olan mükellefin 2016 yılı sonu itibariyle tamamlanmış ve üretime geçmiş yatırımının 10. 000 TL olduğunu varsayalım. Bu mükellef, bu yatırımından elde ettiği 18. 181. 818 TL kazanca kadar olmak üzere (sadece yatırımdan elde ettiği kazanç kısmına) % 20 yerine % 9 oranıyla kurumlar vergisi hesaplayacaktır.

 Aynı mükellefin, 2017 yılında teşvik belgesi kapsamında 10. 000 TL harcama yaptığını ve

Aynı mükellefin, 2017 yılında teşvik belgesi kapsamında 10. 000 TL harcama yaptığını ve bu yatırımın tamamlanarak üretime geçtiğini varsayalım. Belgedeki indirim oranı ve katkı oranı da aynen yukarıdaki şekilde olsun. Yeni Karar uyarınca, bu mükellef, 2017 yılındaki harcamalarıyla sınırlı olmak üzere bu yatırımından elde ettiği kazanca % 9 değil, 0 (sıfır) oranıyla kurumlar vergisi uygulayacaktır. Diğer bir ifadeyle bu kazanç vergisiz olacaktır. Yatırıma katkı oranı da 15 puan arttığından (35), bu şekilde % 0 (sıfır) oranı uygulanacak kazanç tutarı 17. 500. 000 TL olmaktadır. Diğer bir ifadeyle mükellef 2017 yılında yapmış olduğu yatırım harcamaları kapsamında aktifleştirerek (sadece bu yatırımdan) elde ettiği kazançlara 17. 500. 000 TL toplama kadar % 0 (sıfır) kurumlar vergisi hesaplayacaktır.

 Mevcut Uygulama Yeni Uygulama Yatırıma Katkı Oranı %20 %35 Vergi İndirimi Oranı %55

Mevcut Uygulama Yeni Uygulama Yatırıma Katkı Oranı %20 %35 Vergi İndirimi Oranı %55 %100 İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı Uygulanmak Suretiyle Sağlanan Vergi Avantajı Oranı %11 %20 İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı %9 %0 Teşvik Belgesi Toplam Yatırım Harcaması 10. 000 Toplam Yatırıma Katkı Tutarı 2. 000 3. 500. 000 Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması 10. 000 Hesap döneminde gerçekleştirilen yatırım harcaması dolayısıyla hak kazanılan yatırıma katkı tutarı 2. 000 3. 500. 000 Cari Dönemde Kullanılabilecek Yatırıma Katkı Tutarına İsabet Eden Kurumlar Vergisi Matrahı 18. 181. 818, 18 17. 500. 000 Ödenecek Kurumlar Vergisi 1. 636. 363, 62 -/-

 • • Mükellefin teşvik belgesi kapsamında 2017 öncesinden gelen ve 2017’de de devam

• • Mükellefin teşvik belgesi kapsamında 2017 öncesinden gelen ve 2017’de de devam eden harcamaları varsa, bu durumda yatırımdan elde edilen kazanca farklı esaslarda indirim uygulanacağından bunların ayrıştırılması gerekecektir. İndirimli kurumlar vergisi esas itibariyle yatırımdan elde edilen kazanca uygulanmakla birlikte, 32/A Maddesindeki özel düzenleme uyarınca; yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına da yatırıma katkı tutarına mahsuben indirimli kurumlar vergisi uygulanabilmesi mümkündür. Mahsuben uygulama, toplam yatırıma katkı tutarının %80'sini ve gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını geçemeyecektir. Ancak, bu oran 2017/9917 sayılı Kararla imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15 -37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için %100’e çıkarılmıştır.

 YATIRIM TEŞVİK KARARINDA YAPILAN DİĞER DEĞİŞİKLİKLER Kararda yer alan diğer bir değişiklik ise

YATIRIM TEŞVİK KARARINDA YAPILAN DİĞER DEĞİŞİKLİKLER Kararda yer alan diğer bir değişiklik ise ; Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamalarında istisna uygulaması; Teşvik belgeli yatırımlar için belge dahilinde gerçekleştirilecek yazılım ve gayri maddi hak teslimleri de KDV istisnası kapsamına alınmıştı. Bu defa 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara ‘da aynı ibare eklenmiştir.

 SERBEST BÖLGELER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI Kanun ile yapılan düzenlemelerden bazıları aşağıda özetlenmiştir; 1.

SERBEST BÖLGELER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI Kanun ile yapılan düzenlemelerden bazıları aşağıda özetlenmiştir; 1. Serbest bölge ilan edilen yerlerde ihtiyaç duyulacak arazi ve tesislerin kamulaştırılmasında Bakanlar Kurulu kararı ile “acele kamulaştırılması” na karar verilebilecektir. 2. Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında kazançları gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutulan kullanıcılar ve işleticiler, yatırım ve üretim safhalarında Bakanlar Kurulunca belirlenecek vergi dışı teşviklerden yararlandırabilecektir. Bu Kanun kapsamında kazançları gelir veya kurumlar vergisinden istisna tutulmayan kullanıcılar, yatırım ve işletme safhalarında bu Kanun kapsamında yararlanılmayan vergi ve vergi dışı teşviklerden ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yararlandırılacaktır.

 SERBEST BÖLGELER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 3. Serbest Bölgelerde; bakım, onarım, montaj, demontaj, elleçleme,

SERBEST BÖLGELER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 3. Serbest Bölgelerde; bakım, onarım, montaj, demontaj, elleçleme, ayrıştırma, ambalajlama, etiketleme, test etme, depolama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan ve hizmetin tamamını Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara veren hizmet işletmelerinin; söz konusu hizmetlere konu malların serbest bölgelerden Türkiye’ye herhangi bir şekilde girişi olmaksızın yabancı bir ülkeye gönderilmesi şartıyla bu hizmetlerden elde ettikleri kazançları, gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

 SERBEST BÖLGELER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 4. Emlak Vergisi Kanunun Geçici Muaflıklar başlıklı 5.

SERBEST BÖLGELER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 4. Emlak Vergisi Kanunun Geçici Muaflıklar başlıklı 5. Maddesinin (f) fıkrasına “serbest bölgeler” ibaresi eklenmiştir. Buna göre, Serbest bölgelerdeki binaların, inşaatlarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici bina vergisi muafiyetinden faydalanmaları sağlanmaktadır. Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı. 8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete’de 6824 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmıştır. Kanunla yapılan bazı önemli düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

 6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı. -Vergiye uyumlu mükelleflere %5’ lik vergi indirimi düzenlemesi, -Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun “I. Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünde inşaat işleri ile ilgili bazı kağıtlara uygulanacak damga vergisi,

 6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı. - 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu işlemleri” bölümünde uygulanacak bazı harçlar, - Katma Değer Vergisi Kanununun 13. maddesine eklenen paragraf ile yabancılara konut ve işyerlerinin ilk teslimlerinde uygulanacak KDV istisnası, -5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunda yapılan bazı önemli düzenlemeler,

 6824 Sayılı Kanunla Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler. Vergiye uyumlu getirilmiştir. mükelleflere vergi indirimi

6824 Sayılı Kanunla Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler. Vergiye uyumlu getirilmiştir. mükelleflere vergi indirimi Buna göre; 01. 2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanacaktır. 2018 yılında verilecek 2017 yılı kazançları üzerinden hesaplanan vergilerde uygulanacaktır.

 6824 Sayılı Kanunla Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler Vergi İndiriminden Yararlanacak Mükellefler; Ticari, zirai

6824 Sayılı Kanunla Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler Vergi İndiriminden Yararlanacak Mükellefler; Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefleri ile, Kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları indirimden yararlanamayacaktır) Belirtilen şartları taşıyanlar yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’ini, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirebileceklerdir.

 İndirilebilecek Tutar; Hesaplanan indirim tutarı, her hal ve takdirde 1 milyon Türk lirasından

İndirilebilecek Tutar; Hesaplanan indirim tutarı, her hal ve takdirde 1 milyon Türk lirasından fazla olamayacaktır. Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacaktır. İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilecektir. Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade edilmeyecektir.

 İndirimden yararlanmanın şartları; 1. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan

İndirimden yararlanmanın şartları; 1. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması gerekir. (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz. ) (Her bir beyanname itibarıyla 10 Türk lirasına kadar yapılan eksik ödemeler bu şartın ihlali sayılmaz. )

 İndirimden yararlanmanın şartları; 2. (1) numaralı bentte belirtilen süre içerisinde haklarında beyana tabi

İndirimden yararlanmanın şartları; 2. (1) numaralı bentte belirtilen süre içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması (Yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmaz. ), 3. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 1. 000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması, şarttır. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359. maddesinde sayılan fiilleri işlediği tespit edilenler, bu madde hükümlerinden yararlanamazlar.

Şartların ihlali zamanaşımı; halinde uygulanacak ceza ve Bu düzenleme kapsamında vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin,

Şartların ihlali zamanaşımı; halinde uygulanacak ceza ve Bu düzenleme kapsamında vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, öngörülen şartları taşımadığının sonradan tespiti halinde ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir. Bu hüküm, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yılda herhangi bir vergiye ilişkin beyanların gerçek durumu yansıtmadığının, indirimden yararlanıldıktan sonra tespiti üzerine yapılan tarhiyatların kesinleşmesi halinde de uygulanır. Bu takdirde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler açısından zamanaşımı, yapılan tarhiyatın kesinleştiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar.

 Örnek : X A. Ş. Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşi ile uğraşmaktadır.

Örnek : X A. Ş. Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşi ile uğraşmaktadır. 2016 yılında yüklendiği taahhüt işini 2017 yılında tamamlamıştır. Yüklenici adına 1. 500. 000 TL Kurumlar Vergisi kesintisi yapılmıştır. 2017 Kurumlar Vergisi Beyannamesinde beyana konu matrah 7. 750. 000 TL’dir. Kurumlar Vergisi Matrahı A 7. 750. 000 Hesaplanan Vergi B=A*%20 1. 550. 000 Mahsup Edilecek Vergiler (Kurumlar Vergisi Stopajı) C 1. 500. 000 Mahsup Sonrası Ödenecek Vergi D=B-C 50. 000 Vergi İndirimi E= B*%5 77. 500 İndirim Sonrası Ödenecek Vergi F Diğer Vergilerden Mahsup Edilecek Vergi İndirimi G=E-D 0 27. 500

 KATMA DEĞER VERGİSİNDE YAPILAN DÜZENLEME ; Konut veya iş yeri olarak inşa edilen

KATMA DEĞER VERGİSİNDE YAPILAN DÜZENLEME ; Konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmek kaydıyla, Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile, Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan, konut veya iş yeri teslimlerine KDV istisnası getirilmiştir.

 KATMA DEĞER VERGİSİNDE YAPILAN DÜZENLEME ; Düzenlemede öngörülen şartları taşımadığı halde istisnanın uygulandığının

KATMA DEĞER VERGİSİNDE YAPILAN DÜZENLEME ; Düzenlemede öngörülen şartları taşımadığı halde istisnanın uygulandığının tespit edilmesi halinde zamanında tahsil edilmeyen vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizinden mükellef ile birlikte alıcı müteselsilen sorumlu tutulmaktadır. İstisna kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması hâlinde ise zamanında tahsil edilmeyen verginin, tecil faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkaran tarafından ödenmesi şartı getirilmektedir. Yapılan düzenleme 01. 04. 2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 DAMGA VERGİSİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER; İnşaat sektöründe düzenlenen bazı sözleşmelere ilişkin damga vergisi oranları

DAMGA VERGİSİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER; İnşaat sektöründe düzenlenen bazı sözleşmelere ilişkin damga vergisi oranları belirlenmiştir. Buna göre; Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun “I. Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün “A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar: ” başlıklı fıkrasına (13) numaralı bentten sonra gelmek üzere bentler eklenmiştir.

 DAMGA VERGİSİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER; DAMGA VERGİSİ KANUNU: Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı

DAMGA VERGİSİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER; DAMGA VERGİSİ KANUNU: Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun “I. Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün “A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar başlıklı fıkrasının aşağıdaki bendlerinde damga vergisi oranı “ 0 (sıfır)” olarak değiştirilmiştir. (Önce listeye eklenmiş ve binde 9, 48 olan oran daha sonra BKK ile 0’a düşürülmüştür. )

 Kat Karşılığı veya Hasılat Paylaşım Sözleşmelerinde Damga Vergisi oranı sıfıra (0) düşürülmüştür. (2017/9973

Kat Karşılığı veya Hasılat Paylaşım Sözleşmelerinde Damga Vergisi oranı sıfıra (0) düşürülmüştür. (2017/9973 BKK) Sözleşme Türü Oran 14. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri 0 15. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri 0 16. Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri 0 17. Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri 0

 HARÇLAR KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER; 30. 09. 2017 tarihine kadar (bu tarihte dahil) uygulanmak

HARÇLAR KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER; 30. 09. 2017 tarihine kadar (bu tarihte dahil) uygulanmak üzere; Harçlar Kanununa bağlı “Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınan Harçlar” başlıklı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu işlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 20” nispetinde alınan tapu harcı konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) “binde 15” olarak değiştirilmiştir.

 KKDF İLE İLGİLİ DÜZENLEME Bankalar ve finansman şirketleri dışında, Türkiye’de yerleşik kişilerin yurtdışından

KKDF İLE İLGİLİ DÜZENLEME Bankalar ve finansman şirketleri dışında, Türkiye’de yerleşik kişilerin yurtdışından sağladıkları Türk Lirası kredilerde (fiduciary işlemler hariç) Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi oranı; ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda % 1, bir yıl ve üzeri olanlarda % 0 olarak tespit edilmiştir. Değişiklik öncesinde bu oran kredi vadesine bakılmaksızın tahakkuk ettirilen faiz oranı üzerinden %3 olarak uygulanmaktaydı.

 İLAVE İSTİHDAMA İLİŞKİN TEŞVİKİN UYGULANMASINA YÖNELİK TEBLİĞ YAYIMLANDI. 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

İLAVE İSTİHDAMA İLİŞKİN TEŞVİKİN UYGULANMASINA YÖNELİK TEBLİĞ YAYIMLANDI. 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik kanununa eklenen Geçici 17 ve 18. maddeler eklenmiş ve bazı şartları sağlayan ilave istihdama sigorta prim teşviki ve gelir vergisi teşviki uygulaması getirilmişti. 16 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 297 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile söz konusu düzenlemenin uygulanmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

 İLAVE İSTİHDAMA İLİŞKİN TEŞVİKİN UYGULANMASINA YÖNELİK TEBLİĞ YAYIMLANDI Teşvikten yararlanmak için gerekli şartlar;

İLAVE İSTİHDAMA İLİŞKİN TEŞVİKİN UYGULANMASINA YÖNELİK TEBLİĞ YAYIMLANDI Teşvikten yararlanmak için gerekli şartlar; • Sigortalının 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren işe alınmış olması, • Sigortalının işe alınmadan önce Türkiye İş Kurumuna kayıtlı olması, • Sigortalının en az ve kesintisiz üç ay süreyle işsiz olması, (İşe giriş tarihi itibariyle işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin SGK’ ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde on günden fazla bildirilmemesi” şeklinde değiştirilmiştir. )

 İLAVE İSTİHDAMA İLİŞKİN TEŞVİKİN UYGULANMASINA YÖNELİK TEBLİĞ YAYIMLANDI Teşvikten yararlanmak için gerekli şartlar;

İLAVE İSTİHDAMA İLİŞKİN TEŞVİKİN UYGULANMASINA YÖNELİK TEBLİĞ YAYIMLANDI Teşvikten yararlanmak için gerekli şartlar; • Sigortalının işe girdiği tarihten önceki üç aylık sürede işsiz olmasına rağmen, işe girdiği tarihten önceki altı aylık süre içerisinde, SGK mevzuatı çerçevesinde, işten ayrılış nedeni en son (19), (20) ve (30) olarak bildirilenlerden olmaması, • Sigortalının, 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinde yer alan sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması gerekmektedir.

 İLAVE İSTİHDAMA İLİŞKİN TEŞVİKİN UYGULANMASINA YÖNELİK TEBLİĞ YAYIMLANDI Teşvik Uygulamasının Esasları; Gelir vergisi

İLAVE İSTİHDAMA İLİŞKİN TEŞVİKİN UYGULANMASINA YÖNELİK TEBLİĞ YAYIMLANDI Teşvik Uygulamasının Esasları; Gelir vergisi stopajı teşviki 31/12/2017 tarihine kadar uygulanacaktır. Dolayısıyla en son uygulama, 2017 yılının Aralık ayı ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi için geçerli olup 2018 yılı vergilendirme dönemlerinde ise söz konusu teşvikten yararlanılamayacaktır. Teşvikten yararlanılan sigortalı bazında 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının çalışılan gün sayısına isabet eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisinden asgari geçim indiriminin mahsup edilmesi sonucu kalan tutarı geçemeyecektir. Söz konusu gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanmak isteyen işverenlerin Tebliğin ekinde yer alan “İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim”i (EK: 1) doldurmaları ve muhtasar beyanname ekinde vermeleri zorunludur.

 Bu madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan benzer

Bu madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamaz. Bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez. Sigorta prim teşviki; sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22, 22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar destek ödemesi olarak fondan karşılanacaktır.

-- Yararlanamayacaklar; -Kamu idarelerine ait işyerleri, -5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası

-- Yararlanamayacaklar; -Kamu idarelerine ait işyerleri, -5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanuna istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, -Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, -Yurt dışında çalışan sigortalılar.

 Örnek : İşveren, 2016 yılı Aralık ayı için vermiş olduğu aylık prim ve

Örnek : İşveren, 2016 yılı Aralık ayı için vermiş olduğu aylık prim ve hizmet belgesinde 5 işçi istihdam ettiğini bildirmiştir. İşveren, 1/4/2017 tarihinden itibaren işletmesinde çalıştırdığı işçi sayısını ilave istihdama ilişkin şartları taşıyan 1 ilave işçi ile 6'ya çıkarmıştır. İlave istihdam edilen işçi bekar olup asgari ücret almaktadır. Bu işverenin teşvikten faydalanacağı tutar aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır. Aylık Brüt Ücret 1. 777, 50 TL Vergi Matrahı [1. 777, 50 -(1. 777, 50 X%15=)] 1. 510, 87 TL. 2017 Yılı Nisan Ayı Asgari Ücret Üzerinden Hesaplanan Vergi 226, 63 TL. Asgari Geçim İndirimi 133, 31 TL. 4447 sayılı Kanunun Geçici 18 inci Maddesi Kapsamında Terkin Edilecek Tutar (226, 63133, 31=) 93, 32 TL. Bu işçi İçin Vergi Dairesine Ödenecek Tutar [226, 63 -(133, 31+93, 32=)] 0 TL.

 Özetleyecek olursak; - Asgari ücrete tekabül eden AGİ düşüldükten sonra kalan gelir vergisi

Özetleyecek olursak; - Asgari ücrete tekabül eden AGİ düşüldükten sonra kalan gelir vergisi stopajı terkin edilecektir. - Asgari ücrete isabet eden damga vergisi beyan edilmeyecektir. - Toplam oranı %37, 5 olan SGK işçi ve işveren paylarının asgari ücrete tekabül eden kısmı tahakkuk ettirilmeyecektir. - Buna göre bekar bir işçi başına sağlanacak azami vergi ve prim teşviki tutarları şöyledir; 1 aylık GV stopajı avantajı 93, 32 TL 1 aylık DV stopajı avantajı 13, 49 TL 1 Aylık Prim ve İşsizlik Sigortası Avantajı (30 gün) (günx 22, 22) 666, 60 TL Toplam 773, 41 TL 11 Aylık Teşvik Tutarı 8. 507, 51 TL

 İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI (YEŞİL) PASAPORT VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI (2017/9962 sayılı BKK) İhracat

İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI (YEŞİL) PASAPORT VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI (2017/9962 sayılı BKK) İhracat yapan firma yetkililerine hususi damgalı pasaport verilmesi ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Son 3 takvim yılı itibarıyla, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla, -Yıllık ortalama ihracatı ; -1 milyon ABD Doları ile 10 milyon ABD Doları arasında (10 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 1 (bir), -10 milyon ABD Doları üzeri ile 25 milyon ABD Doları arasında (25 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 2 (iki),

 İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI (YEŞİL) PASAPORT VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI (2017/9962 sayılı BKK) -50

İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI (YEŞİL) PASAPORT VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI (2017/9962 sayılı BKK) -50 milyon ABD Doları üzeri ile 100 milyon ABD Doları arasında (100 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 4 (dört), -100 milyon ABD Doları üzerinde olan firmaların 5 (beş) yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

 İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI (YEŞİL) PASAPORT VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Firmanın son 3 takvim

İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI (YEŞİL) PASAPORT VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Firmanın son 3 takvim yılı itibari ile her takvim yılında ihracat yapmış olması şarttır. Hadlerin aşılıp aşılmadığı, her yıl sonunda son üç yıl ihracat tutarları ile yeniden hesaplanır.

 İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI (YEŞİL) PASAPORT VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Yukarıdaki şartları sağlayan ihracat

İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI (YEŞİL) PASAPORT VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Yukarıdaki şartları sağlayan ihracat yapan firmaların sahiplerine, ortakları veya çalışanlarına hususi damgalı pasaport verilebilir. Firmaların sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilebilir. İlgili firmalar Ekonomi Bakanlığı’nca resmi dış ticaret istatistikleri dikkate alınarak belirlenir ve 15 Şubat tarihine kadar bölge müdürlükleri ve ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine bildirilir.

 İHRACATÇILARA PASAPORT HUSUSİ VERİLMESİNE DAMGALI (YEŞİL) İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI. Hususi damgalı pasaport müracatı,

İHRACATÇILARA PASAPORT HUSUSİ VERİLMESİNE DAMGALI (YEŞİL) İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI. Hususi damgalı pasaport müracatı, İçişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığınca müştereken belirlenen talep formu aracılığı ile yapılacaktır. Doldurulan talep formu, firmayı temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanarak firmanın üyesi olduğu ihracatçılar birliğine sunulur. Bölge müdürlükleri tarafından onaylanır ve müracat şahsen yapılır. Söz konusu yeşil pasaportlar 2 yıl süre ile verilecektir.

 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL 1 TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 11 SERİ NOLU KURUMLAR

SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL 1 TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 11 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI; 31. 12. 2016 tarihinde yayımlanan Tebliğde; -9. 8. 2016 tarihinde yayımlanan 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile -7. 9. 2016 tarihinde yayımlanan 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişikliklerin ve yeni düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Tebliğde yer alan düzenlemeler başlıklar halinde aşağıdaki gibidir; • Bölgesel yönetim merkezlerinin kurulması, muafiyet

Tebliğde yer alan düzenlemeler başlıklar halinde aşağıdaki gibidir; • Bölgesel yönetim merkezlerinin kurulması, muafiyet şartları, Kira sertifikası ihracı amacıyla her türlü varlık ve hakların • Sat-kirala-geri al işlemlerinden doğan kazançlarda istisna, • varlık kiralama şirketlerine satışından doğan kazançlarda istisna uygulaması, • Kreş ve gündüz bakımevlerine ilişkin istisna uygulaması, • Patentli veya faydalı model belgeli buluşlarda istisna uygulaması, • Teşvik belgeli yatırımlarda yatırıma katkı tutarının endekslenmesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

 BÖLGESEL YÖNETİM MERKEZLERİNİN KURULMASI, MUAFİYET ŞARTLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR; Daha önce 9. 8. 2016

BÖLGESEL YÖNETİM MERKEZLERİNİN KURULMASI, MUAFİYET ŞARTLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR; Daha önce 9. 8. 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Dair Kanunla Kurumlar Vergisi Kanuna maddesine eklenen bent ile «Bölgesel Yönetim Merkezleri» ne belirli şartlarla kurumlar vergisi muafiyeti getirilmişti. Bu düzenleme ile bölgesel yönetim merkezlerinin kurulması teşvik edilmektedir. Bölgesel yönetim merkezleri; Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde yer alan düzenlemelere göre kurulmaktadır.

 BÖLGESEL YÖNETİM MERKEZLERİNİN KURULMASI, MUAFİYET ŞARTLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR; Bölgesel yönetim merkezleri; Yabancı sermayeli

BÖLGESEL YÖNETİM MERKEZLERİNİN KURULMASI, MUAFİYET ŞARTLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR; Bölgesel yönetim merkezleri; Yabancı sermayeli büyük şirketlerin Avrupa, Asya ve Ortadoğu’da veya diğer yerlerde bulunan iştiraklerinin ve bürolarının koordinasyonu ve yönetimini kolaylaştırmak için oluşturulmaktadır. 11 nolu Kurumlar Vergisi Tebliği’nde de Bölgesel Yönetim Merkezlerinin muafiyet şartlarına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

SAT-KİRALA-GERİ AL kazançlarda istisna; işlemlerinden doğan 2012 yılında yayımlanan 6361 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu’nda;

SAT-KİRALA-GERİ AL kazançlarda istisna; işlemlerinden doğan 2012 yılında yayımlanan 6361 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu’nda; Kiralamaya konu olan malın bizzat kiracıdan satın alınması durumunda da kiralama işleminin finansal kiralama işlemi sayılacağı ifade edilmektedir. 6728 Sayılı Kanun ile «sat kirala geri al» ; • Kurumlar Vergisi Kanunu 5/1 -e bendinde parantez içi hüküm olarak yer almakta iken • Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen 5/1 -j bendinde ayrıca düzenlenmiştir.

 KVK 5/1 -j bendi (Yürürlük 09. 08. 2016) § Her türlü taşınır ve

KVK 5/1 -j bendi (Yürürlük 09. 08. 2016) § Her türlü taşınır ve taşınmaz malların 6361 sayılı Finansal Kiralama Kanun kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, kurumlar tarafından finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına satışından doğan kazançlar ve bu kurumlarca söz konusu varlıkların devralındığı kuruma kira süresi sonunda devrinden doğan kazançlar Kurumlar vergisinden istisnadır.

 İstisnadan yararlanacak olanlar; -6361 sayılı Kanun kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda

İstisnadan yararlanacak olanlar; -6361 sayılı Kanun kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla taşınır ve taşınmaz mallarını finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına devreden kurumlar vergisi mükellefleri ile -Bu varlıkları devraldıkları kurumlara kira süresi sonunda devreden finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları yararlanabilecektir, Ø Taşınır ve taşınmaz mallar istisna kapsamına girmektedir. (Finansal kiralama kanunu kapsamında kabul edilenler)

 İstisnadan yararlanma Şartları; 1. Taşınır veya taşınmazın kiralayanlara, geri kiralama amacıyla ve sözleşme

İstisnadan yararlanma Şartları; 1. Taşınır veya taşınmazın kiralayanlara, geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla satıldığı hususunun sözleşmede yer alması gerekmektedir, 2. Satış kazancının özel fon hesabında tutulması gerekmektedir, İstisna satışın yapıldığı dönemde uygulanacaktır. İstisna kazancın pasifte özel bir fon hesabında durması gerekmektedir. Fon hesabına alınma işleminin, kiracılarca varlıkların kiralayanlara satışının yapıldığı yılı izleyen hesap döneminin başından itibaren kazancın beyan edildiği döneme ait kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihe kadar yapılması gerekmektedir.

 § İstisna kazanç tutarı, satışın yapıldığı dönemin genel sonuç hesaplarına yansıyacak olup kurumlar

§ İstisna kazanç tutarı, satışın yapıldığı dönemin genel sonuç hesaplarına yansıyacak olup kurumlar vergisi beyannamesinin ilgili satırında gösterilmek suretiyle istisnadan yararlanılabilecektir § İstisnadan Geçici Vergi dönemlerinde de yararlanılır, ancak belirtilen sürede fon hesabına alınmaması durumunda Kurumlar Vergisi beyannamesinde istisnadan yararlanılamaz. § Geçici vergi dönemleri itibarıyla yararlanılan istisna nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergilerden kaynaklanan vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ayrıca aranacaktır. • İstisna, satış kazancının %100’üne uygulandığından, kazancı tamamı fon hesabına alınacaktır.

 3. Fon hesabında tutulan kazancın işletmeden çekilmemesi gerekir, Fon hesabına alınan kazanç tutarı

3. Fon hesabında tutulan kazancın işletmeden çekilmemesi gerekir, Fon hesabına alınan kazanç tutarı kiracı tarafından sadece, gerek kira süresi boyunca gerekse kira süresinin sonunda varlıkların geri alınmasından sonra bu varlıklar için ayrılacak amortismanların (bu varlıkların kiralayan kurumlara devrinden önce kiracıdaki net bilanço aktif değerine isabet eden amortismanlar hariç) itfasında kullanılabilecektir.

 Örnek: (Ç) A. Ş. 13/5/2014 tarihinde 2. 500. 000. - TL’ye iktisap ettiği

Örnek: (Ç) A. Ş. 13/5/2014 tarihinde 2. 500. 000. - TL’ye iktisap ettiği ve aktifine aldığı taşınırını 8/9/2016 tarihinde sat-kirala-geri al işlemine konu ederek (D) Katılım Bankası A. Ş. ’ye 3. 000. - TL bedelle devretmiştir. Bu sürede (Ç) A. Ş. ’nin söz konusu taşınırı için ayırdığı amortisman tutarı 500. 000. - TL’dir. İstisna Kazanç=Satış Bedeli –Taşınmazın (ç) A. Ş. ’deki net bilanço aktif değeri Taşınmazın (ç) A. Ş. ’ deki net bilanço aktif değeri=Maliyet Bedeli-Birikmiş Amortisman İstisna Kazanç=3. 000 -(2. 500. 000 -500. 000)=1. 000 TL Ç A. Ş. 1. 000 TL’yi özel fon hesabında takip edecektir. Bu tutar sadece istisna kazanç üzerinden ayrılacak amortismanların itfasında kullanılabilecektir. 3. 000 üzerinden ayrılacak amortismanlardan 2. 000 TL’ye isabet eden amortisman tutarı gider yazılabilecek, kalan 1. 000 TL üzerinden ayrılan amortisman ise gider yapılmayacak olup özel fondan düşülecektir.

 Yatırıma Katkı Tutarında Endeksleme yapılmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır; 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında

Yatırıma Katkı Tutarında Endeksleme yapılmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır; 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi Hakkında Kanun’la, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun «İndirimli Kurumlar Vergisi» başlıklı 32/A maddesinde yapılan değişiklikle, Ø Yatırımın tamamlanması şartıyla indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere, kalan yatırıma katkı tutarı yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmasına olanak sağlanmıştır. • Düzenleme, Kanun’un yayımı tarihi olan 07. 09. 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. • Kanunda yapılan değişikliğe ilişkin Tebliğ’de açıklamalara yer verilmiştir. Tebliğde konu örnekle açıklanmıştır.

 SINAİ MÜLKİYET HAKLARI İSTİSNASI; Bu istisna; Türkiye'de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI İSTİSNASI; Bu istisna; Türkiye'de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan patentli veya faydalı model belgeli buluşların; a) Kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve iratların, b) Devri veya satışı neticesinde elde edilen kazançların, c) Türkiye'de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları hâlinde elde edilen kazançların, ç) Türkiye'de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının, % 50'si kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur. 1/1/2015 tarihinden itibaren elde edilen kazanç ve iratlara ve bu tarihten itibaren uygulanan bir istisnadır. Koruma süresi aşılmamak kaydıyla istisnadan yararlanılabilmektedir.

 Ø Patent ya da faydalı model belgeli buluşun istisnadan yararlanılacak ilk yıl oluşturacağı

Ø Patent ya da faydalı model belgeli buluşun istisnadan yararlanılacak ilk yıl oluşturacağı katma değer dikkate alınarak devri veya satışı halindeki değerinin tespitine yönelik Maliye Bakanlığı tarafından Değerleme Raporu düzenlemesi gerekmekteydi. Ø Değerleme raporu düzenlenmesi şartı 6728 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırıldı, Ø Dolayısıyla 9. 8. 2016 tarihinden itibaren Maliye Bakanlığı tarafından değerleme raporu düzenlenmeksizin, şartları taşıyan mükellefler istisnadan yararlanabilecektir.

 Bu tebliğ ile daha önce 1 nolu tebliğde düzenlenen; • Değerleme raporu düzenlenmesi

Bu tebliğ ile daha önce 1 nolu tebliğde düzenlenen; • Değerleme raporu düzenlenmesi başlıklı bölüm tebliğden çıkarılmıştır, • İstisna Uygulaması başlıklı bölüm değiştirilmiş, istisna kazancın tespitine ilişkin açıklamalar yapılmıştır. • Üretim sürecinde kullanılması halinde kazancın tespitine ilişkin açıklamalar yapılmıştır. • İstisnadan yararlanmak için YMM raporu ibraz zorunluluğu kaldırılmıştır.

 TÜRKİYE’DEN YURT DIŞI MUKİM KİŞİ VE KURUMALARA VERİLEN İNDİRİM KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR;

TÜRKİYE’DEN YURT DIŞI MUKİM KİŞİ VE KURUMALARA VERİLEN İNDİRİM KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR; 6728 sayılı Kanun’un ile; Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Diğer indirimler başlıklı 10/ğ bendinde yer alan "çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti" ibaresi "çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim" şeklinde değiştirilmiştir. Böylelikle, ürün testi, sertifikasyon, veri işleme, veri analizi ve mesleki eğitim hizmeti verenler tarafından, Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan bu hizmetler dolayısıyla oluşan kazançların yarısı, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde indirim konusu yapılabilecektir.

 6770 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

6770 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan Kanun Yayımlandı. 27. 01. 2017 tarihinde yayımlanan 6770 sayılı Kanun ile -Damga Vergisi Kanunu, -Harçlar Kanunu, -Katma Değer Vergisi Kanunu, -Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun, -Kurumlar Vergisi Kanunu, -Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, -Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK, -Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, -Sosyal sigortalar ve genel Sağlık Sigortası Kanunu, -Emekli sandığı kanunu, -Merkez Bakası Kanunu, -Sosyal Hizmetler Kanunu, -Maden Kanunu ve diğer bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde, değişiklikler yapılmaktadır.

 6770 Sayılı Kanun ile SGK prim ödemelerinin bir kısmı ertelendi. 27. 01. 2017

6770 Sayılı Kanun ile SGK prim ödemelerinin bir kısmı ertelendi. 27. 01. 2017 tarihinde yayımlanan 6770 sayılı Kanun’un ile 5510 sayılı Kanunu’na eklenen geçici 72. madde ile ; prim ertelemesi kapsamına giren özel sektör işverenlerinin 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta prim tutarlarının ilgili maddede öngörüldüğü şekilde hesaplanan miktarlarının, ertelenmesine olanak sağlanmıştır. Prim ertelemesinden yararlanan işyerlerinin herhangi bir başvuru yapmalarına gerek olmayıp, sistem otomatik olarak hesaplama yapmaktadır. SGK Prim ertelemesi kapsamında; • • • 2016 yılı Aralık ayına ait sigorta prim tutarının 2017 yılı Ekim, 2017 yılı Ocak ayına ait sigorta prim tutarının 2017 yılı Kasım, 2017 yılı Şubat ayına ait sigorta prim tutarının 2017 yılı Aralık, ayı sonuna kadar ödenmesi halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş sayılacaktır.

 Damga Vergisi ve Harçlar Kanununda Yapılan Değişiklikler; Damga Vergisi Kanunun ek 2. maddesi

Damga Vergisi ve Harçlar Kanununda Yapılan Değişiklikler; Damga Vergisi Kanunun ek 2. maddesi ile Harçlar Kanunun ek 1. maddesinin; 2 nolu fıkralarının (e) ve (f) bentlerinde yer alan; “yük taşımacılığından döviz olarak kazanılan navlun bedellerinin” ibaresi “yük ve yolcu taşımacılığından döviz olarak kazanılan bedellerin” şeklinde değiştirilmiştir. Değişiklikle; kamu kurum ve kuruluşları tarafından uluslararası ihale konusu edilen yolcu taşıma işleri döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin damga vergisi istisnası kapsamına alınmış ve uluslararası taşımacılığa ilişkin damga vergisi istisnası, yolcu taşımacılığını da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

 Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin “XIII- Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden ve bunların vizelerinden

Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin “XIII- Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden ve bunların vizelerinden alınacak harçlar: ” başlıklı bölümünün başlığında ve birinci cümlesinde yer alan “ve bunların vizelerinden” ibareleri ile üçüncü cümlesinde yer alan “ve yapılacak vize” ibaresi metinden çıkarılmıştır. Yapılan düzenlemeyle; bağlama kütüğüne kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarının yapılacak vize işlemlerinden harç alınması uygulamasına son verilmektedir.

 KATMA DEĞER DEĞİŞİKLİKLER; VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN İndirimli orana tabi teslim ve hizmetler nedeniyle

KATMA DEĞER DEĞİŞİKLİKLER; VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN İndirimli orana tabi teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin yıl içerisinde nakden iadesi istenebilecek; KDV Kanunu’nun 29/2. maddesi uyarınca, indirimli orana tabi teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarları yılı içerisinde sadece mahsuben iade edilebilmekte, nakden iade ise ancak izleyen yıl içerisinde talep edilmesi halinde mümkün olabilmekteydi. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29/2. maddesinde yapılan düzenleme ile indirimli orana tabi işlemlerde, Maliye Bakanlığınca belirlenen sektörler, mal ve hizmet grupları ve dönemler itibarıyla yıl içinde de nakden iade alınabilecektir.

 TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİ KANUNUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER; 1. Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı

TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİ KANUNUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER; 1. Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemi ve yatlara yönelik istisnalar yeniden düzenlenmiştir. 6770 sayılı kanun ile 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Mali hükümler başlıklı 12. Maddesinin 2. fıkrası değiştirilmiş ve maddeye yeni bir fıkra eklenmiştir. “Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilecek gemilere ve yatlara ilişkin alım, satım, ipotek, tescil, kredi, gemi kira, zaman çarteri ve tüm navlun sözleşmeleri damga vergisine ve harçlara; bu işlemler nedeniyle alınacak paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine ve fonlara tabi tutulmaz. ” Ayrıca aynı maddeye eklenen fıkraya göre, yurtdışından ithal edilen 3. 000 DWT'nin (yolcu gemileri ile özel maksatlı, Özel yapılı gemilerde ise 300 grostonun) üzerinde olup Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilen gemilerin, bu sicilden terkin edilerek başka bir sicile devri veya sair suretlerle devri halinde, söz konusu istisna hükümlerinin uygulanabilmesi için bunların en az 6 ay süreyle Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı olarak işletilmiş olmaları şartı aranacaktır.

 TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİ KANUNUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER; 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili

TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİ KANUNUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER; 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Geçici 3 üncü madde eklenmiştir. Bu madde ile 4490 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde yer alan istisnalara ilişkin olarak yapılan değişiklikle söz konusu istisna hükümlerinin, Ø kapsama giren gemi ve yatların Türk Uluslararası Gemi Sicilinden terkin edilerek yerli veya yabancı bir başka sicile geçişi veya ihracı ya da hurdaya ayrılmak için satışı aşamasında da uygulanmasına imkan sağlanmakta olup Ø bu kapsamda, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce söz konusu istisnalardan yararlananlar hakkında, yararlandıkları bu istisnalar dolayısıyla geçmişe yönelik herhangi bir tarhiyat yapılmaması, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilmesi, tahakkuk eden tutarların terkin edilmesi, tahsil edilen tutarların ise iade edilmemesi sağlanmaktadır.

 YABANCI BAYRAK ÇEKİLMİŞ OLAN YAT KOTRA TEKNE VE GEZİNTİ GEMİLERİNİN TÜRK BAYRAĞINA GEÇİŞİNE

YABANCI BAYRAK ÇEKİLMİŞ OLAN YAT KOTRA TEKNE VE GEZİNTİ GEMİLERİNİN TÜRK BAYRAĞINA GEÇİŞİNE İLİŞKİN İSTİSNALAR DÜZENLENMİŞTİR; • “Yabancı bayrak çekilmiş olan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin Türk bayrağına geçişine ilişkin İstisna” 6770 sayılı kanun ile düzenlenmiş ve 27. 01. 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. • 27. 01. 2017 tarih itibariyle yurtdışında bulunan ya da yabancı bayrak çekilmiş olanlardan aşağıda sayılanlar istisnadan yararlanabilir. 8901. 10. 00. 11 18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri 8901. 10. 90. 00. 11 Yolcu ve gezinti gemileri 89. 03 Yat, kotra, tekne ve gezinti gemileri

İstisnadan yararlanabilmeleri için; Türkiye’deki gerçek veya tüzel kişilere bedelsiz olarak intikal edilmesi gerekmekte. Bedelsiz

İstisnadan yararlanabilmeleri için; Türkiye’deki gerçek veya tüzel kişilere bedelsiz olarak intikal edilmesi gerekmekte. Bedelsiz intikal etmesi şartıyla kayıt ve tescil aşamasında; • Veraset ve intikal vergisinden • Bunların Türkiye’ye ithali ile kayıt ve tesciline ilişkin iş ve işlemler, • Gümrük vergisi dahil her türlü vergi, resim, harç, fon ve paylardan istisna tutulmuştur (Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifede yer alan bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden alınacak harçlar hariç) * Kapsama giren gemi, yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin, Türkiye'ye ithali veya kayıt ve tescili öncesi dönemlere ilişkin olarak, bunların ediniminden kaynaklı vergi incelemesi veya tarhiyat yapılmayacağı hususu düzenlenmektedir.

 KATMA DEĞER VERGİSİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER; (I) Sayılı Listenin 19 ve 20. sıralarında yer

KATMA DEĞER VERGİSİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER; (I) Sayılı Listenin 19 ve 20. sıralarında yer alan “Hayvan yemleri ile Gübreler ile gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi” (I) sayılı listeden çıkarılmıştır. 10. 02. 2016 tarihinden geçerli olmak üzere tam istisna kapsamına alınan 2007/13033 sayılı Karara Ekli (1) sayılı listenin 19. sırada yer alan hayvan yemleri ile 20. sırasında yer alan “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ile gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi” (I) sayılı listeden çıkarılmıştır. Dolayısıyla bu malların tesliminde KDV oranı %18 olarak geçerli olacaktır. Ancak (I) sayılı listenin 19 ve 20. sıralarında yer alan malların tamamı 10. 02. 2016 tarihinden geçerli olmak üzere KDV Kanunu 13/ı maddesinde yapılan düzenleme ile tam istisna kapsamına alınmıştı. Mobilya ve beyaz eşyada 30. 04. 2017 tarihine kadar KDV oranı %8 olarak uygulanacaktır. 2017/9759 sayılı Kararnameye Ekli (1) sayılı cetvelde yer alan GTİP numaraları belirlenmiş mobilya ve beyaz eşyalarda, elektrikli eşyalarda KDV oranı 30. 04. 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) KDV oranı %8 olarak uygulanacaktır.

ÖZEL TÜKETİM DEĞİŞİKLİKLER; VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN Yolcu ve Gezinti Gemileri ile Yatlar, Tekneler ve

ÖZEL TÜKETİM DEĞİŞİKLİKLER; VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN Yolcu ve Gezinti Gemileri ile Yatlar, Tekneler ve Kotralarda Uygulanacak ÖTV Oranı değişti. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 8901. 10. 00. 11 GTİP numaralı “ 18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri (Denizde seyretmeye mahsus olanlar)” için ÖTV oranı %0’a, 8901. 10. 90. 00. 11 GTİP numaralı “Yolcu ve gezinti gemileri (Denizde seyretmeye mahsus olmayanlar)” için ÖTV oranı yüzde %0’a, 89. 03 numarasında yer alan mallardan ise sadece “yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri” nde uygulanacak ÖTV oranı % 0’a, düşürülmüştür.

 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER; 30. 04. 2017 tarihine kadar uygulanmak üzere,

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER; 30. 04. 2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, 2017/9759 sayılı Kararnamenin (2) sayılı cetvelde yer alan ürünlerde ÖTV oranı %0’a düşürülmüştür. 30. 04. 2017 tarihine kadar uygulanmak üzere; ÖTV Kanununa ekli IV sayılı listede yer alan mallardan 2017/9759 sayılı Kararname ekindeki (2) sayılı cetvelde yer alan klima, çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, elektrikli mutfak aletleri, elektrikli süpürgeler gibi ürünlerde özel tüketim vergisi oranları %0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.

Katılımınız İçin Teşekkür Ederiz… AS / NEXIA TÜRKİYE Adres: Büyükdere Caddesi No: 23 Kat:

Katılımınız İçin Teşekkür Ederiz… AS / NEXIA TÜRKİYE Adres: Büyükdere Caddesi No: 23 Kat: 7 34381 Şişli / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0212 225 68 78 Web: www. nexiaturkey. com. tr